Studiu de caz: Persoana care este contact direct al unui caz confirmat pozitiv cu COVID-19 beneficiaza de concediu medical?

Conform art. 7 alin. (1) din Legea 136/2020 privind instituirea unor masuri in domeniul sanatatii publice in situatii de risc epidemiologic si biologic, carantina persoanelor se instituie pe baza informatiilor stiintifice oficiale si a definitiei de caz, la domiciliul persoanei, la o locatie declarata de aceasta sau, dupa caz, intr-un spatiu special desemnat de autoritati, cu privire la persoanele suspecte de a fi infectate sau purtatoare ale unui agent inalt patogen care:

a) sosesc din zone in care riscul epidemiologic este ridicat, pe baza datelor epidemiologice transmise la nivel national, european si international de catre organismele competente in domeniu;

b) au intrat in contact direct cu cel putin o persoana confirmata cu o boala infectocontagioasa.

Astfel, in acest caz persoana respectiva va trebui sa anunte Directia de Sanatate Publica (DSP) si medicul de familie. DSP va analiza aceasta situatie si va dispune masurile necesare. Daca prin Decizie DSP se instituie masura carantinarii pentru persoana in cauza, aceasta va beneficia de concediu medical pentru carantina (cod 07) pentru 14 zile calendaristice care se vor plati 100% din FNUASS.

Baza legala: Legea nr. 136/2020, OUG nr. 158/2005

Masuri dispuse in scopul prevenirii si combaterii pandemiei de COVID-19 (extras HG 1130/2021)

Incepand cu data de 25.10.2021, in scopul prevenirii si combaterii efectelor pandemiei de COVID-19, se stabilesc următoarele măsuri:

1. In toate localitățile se interzice circulația persoanelor în afara locuinței/gospodăriei în intervalul orar 22,00—5,00, cu următoarele excepții:

 • deplasarea în interes profesional, inclusiv între locuință/gospodărie și locul/locurile de desfășurare a activității profesionale și înapoi;
 • deplasarea pentru asistență medicală care nu poate fi amânată și nici realizată de la distanță, precum și pentru achiziționarea de medicamente;
 • deplasări în afara localităților ale persoanelor care sunt în tranzit sau efectuează călătorii al căror interval orar se suprapune cu perioada interdicției, cum ar fi cele efectuate cu avionul, trenul, autocare sau alte mijloace de transport de persoane, și care poate fi dovedit prin bilet sau orice altă modalitate de achitare a călătoriei;
 • deplasarea din motive justificate, precum îngrijirea/însoțirea copilului, asistența persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilități ori decesul unui membru de familie.

2. Măsurile instituite la pct. 1 nu se aplică persoanelor care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 și pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, respectiv persoanelor care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2 și care fac dovada îndeplinirii acestei condiții prin intermediul certificatului de vaccinare, pe suport hârtie sau în format electronic, sau al certificatului digital al Uniunii Europene privind COVID-19;

3. Măsurile instituite la pct. 1 și 2 nu se aplică persoanelor fizice provenite din state ale căror autorități nu emit certificate digitale ale Uniunii Europene privind COVID-19 sau documente compatibile cu aceste certificate, vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 și pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, respectiv persoanelor care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2 și care fac dovada îndeplinirii acestei condiții prin documente, pe suport hârtie sau în format electronic, care să ateste vaccinarea sau vindecarea de infecția cu virusul SARS-CoV-2 a acestor persoane.

Pentru verificarea motivului deplasării în interes profesional, persoanele sunt obligate să prezinte, la cererea personalului autorităților abilitate, legitimația de serviciu sau adeverința eliberată de angajator ori o declarație pe propria răspundere, completată în prealabil.

Pentru verificarea motivului deplasării în interes personal, persoanele sunt obligate să prezinte, la cererea personalului autorităților abilitate, o declarație pe propria răspundere, completată în prealabil.

Declarația pe propria răspundere, trebuie să cuprindă numele și prenumele, data nașterii, adresa locuinței/gospodăriei/locului activității profesionale, motivul deplasării, data completării și semnătura.

In domeniul relatiilor de munca:

 • angajatorii dispun organizarea muncii la domiciliu sau in regim de telemunca, pentru cel putin 50% din angajati, acolo unde specificul activitatii permite, in conditiile art. 108-110 din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, si cu respectarea prevederilor Legii nr. 81/2018 privind reglementarea activitatii de telemunca;
 • in situatia in care nu se poate desfasura activitatea de catre salariat in regim de telemunca sau munca la domiciliu si in vederea evitarii aglomerarii transportului public, angajatorii din sistemul privat, autoritatile si institutiile publice centrale si locale, indiferent de modul de finantare si subordonare, precum si regiile autonome, societatile nationale, companiile nationale si societatile la care capitalul social este detinut integral sau majoritar de stat ori de o unitate administrativ-teritoriala, avand un numar mai mare de 50 de salariati, au obligatia organizarii programului de lucru astfel incat personalul sa fie impartit in grupe/schimburi/ture care sa inceapa, respectiv sa termine activitatea la o diferenta de cel putin o ora, cu respectarea stricta a masurilor de protectie sanitara;
 • purtarea mastii de protectie care sa acopere nasul si gura la locul de munca cu exceptia cand salariatul este singur in birou.

Anexe:

 1. HG 1130/2021
 2. Model editabil adeverinta angajator
 3. Model editabil Declaratie pe propria raspundere

Codul muncii: Sanctiuni aplicabile de la 20.10.2021

Procedura de decontare a sumelor pentru plata indemnizatiei pentru fiecare zi libera acordata parintilor in contextul pandemiei

A aparut Ordinul nr. 391/2021 privind aprobarea Procedurii de decontare a sumelor pentru plata indemnizatiei pentru fiecare zi libera acordata in conditiile art. 1 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 110/2021 privind acordarea unor zile libere platite parintilor si altor categorii de persoane in contextul raspandirii coronavirusului SARS-CoV-2, a documentelor justificative, precum si a modelului acestora.

Astfel redau mai jos textul Procedurii asa cum a aparut el publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 972 din 12 octombrie 2021:

Art. 1. –

Pentru decontarea sumelor pentru plata indemnizatiei pentru fiecare zi libera acordata in conditiile art. 1 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 110/2021 privind acordarea unor zile libere platite parintilor si altor categorii de persoane in contextul raspandirii coronavirusului SARS-CoV-2, denumita in continuare ordonanta de urgenta, angajatorii depun la agentiile pentru ocuparea fortei de munca judetene, respectiv a municipiului Bucuresti in a caror/carei raza teritoriala acestia sau sucursalele/punctele de lucru ale acestora, dupa caz, isi desfasoara activitatea o cerere, intocmita conform modelului prevazut in anexa nr. 1 la prezenta procedura, care va fi datata si semnata de reprezentantul legal.

Art. 2. –

(1) Cererea prevazuta la art. 1 va fi insotita de urmatoarele documente justificative:

a) lista angajatilor care au beneficiat de zilele libere, precum si indemnizatia acordata pe aceasta perioada, intocmita conform modelului prevazut in anexa nr. 2 la prezenta procedura;

b) copii de pe statele de plata si pontajele din care sa reiasa acordarea indemnizatiei pentru fiecare zi libera;

c) declaratia pe propria raspundere a reprezentantului legal al angajatorului prin care se atesta ca lista prevazuta la lit. a) contine persoanele care indeplinesc conditiile reglementate de ordonanta de urgenta, intocmita conform modelului prevazut in anexa nr. 3 la prezenta procedura;

d) dovada platii impozitului si contributiilor de asigurari sociale, de asigurari sociale de sanatate, precum si a contributiei asiguratorii pentru munca aferente indemnizatiei pentru fiecare zi libera.

(2) Cererea si documentele justificative prevazute la alin. (1) se transmit de catre angajatori electronic sau in format letric la agentiile pentru ocuparea fortei de munca judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, in termenul de 30 de zile de la data efectuarii platii contributiilor si impozitelor aferente indemnizatiei prevazut de art. 8 alin. (2) din ordonanta de urgenta.

(3) Angajatorii isi asuma raspunderea pentru corectitudinea si veridicitatea datelor inscrise in documentele prevazute la alin. (1).

(4) In situatia identificarii unor inadvertente in documentele transmise potrivit alin. (1), precum si in situatia in care informatiile din documentele transmise sunt incomplete sau pe baza acestora nu se poate determina indeplinirea conditiilor legale pentru decontarea sumelor pentru plata indemnizatiei pentru fiecare zi libera, agentiile pentru ocuparea fortei de munca judetene sau, dupa caz, a municipiului Bucuresti solicita angajatorilor clarificari scrise si/sau prezentarea de documente suplimentare.

Art. 3. –

Verificarea de catre agentiile pentru ocuparea fortei de munca judetene, respectiv a municipiului Bucuresti a indeplinirii conditiilor prevazute la art. 1 alin. (1), (5) si (6) si art. 2 din ordonanta de urgenta se face pe baza listelor nominale cu copiii, respectiv cu persoanele evidentiate pe unitati de educatie timpurie anteprescolara, de invatamant sau servicii de zi, intocmite conform modelului prevazut in anexa nr. 4 la prezenta procedura, transmise de catre institutiile publice in a caror coordonare sau subordine se afla unitatile de invatamant sau serviciile de zi, in termenul de maximum 10 zile de la decizia de limitare sau suspendare a cursurilor in unitatea de invatamant sau a activitatilor din serviciile de zi prevazut de art. 9 alin. (1) din ordonanta de urgenta.

Art. 4. –

(1) Stabilirea sau, dupa caz, respingerea dreptului angajatorilor de a beneficia de decontarea sumelor pentru plata indemnizatiei pentru fiecare zi libera se face in baza deciziilor emise de directorii executivi ai agentiilor pentru ocuparea fortei de munca judetene, respectiv a municipiului Bucuresti.

(2) Dreptul angajatorilor de a beneficia de decontarea sumelor pentru plata indemnizatiei pentru fiecare zi libera se respinge in situatia in care cererea si documentele justificative prevazute la art. 2 alin. (1) se transmit dupa implinirea termenului prevazut de art. 8 alin. (2) din ordonanta de urgenta, precum si in situatia in care se constata de catre agentiile pentru ocuparea fortei de munca judetene, respectiv a municipiului Bucuresti neindeplinirea conditiilor de decontare a indemnizatiei.

Art. 5. –

(1) Decontarea sumelor pentru plata indemnizatiei pentru fiecare zi libera se face prin virament in conturile deschise de angajatori la institutiile de credit, in termenul de 30 de zile lucratoare prevazut de art. 8 alin. (3) din ordonanta de urgenta, care curge de la data inregistrarii la agentiile pentru ocuparea fortei de munca judetene, respectiv a municipiului Bucuresti a documentelor prevazute la art. 2 alin. (1).

(2) In situatia prevazuta la art. 2 alin. (4), termenul de 30 de zile lucratoare prevazut de art. 8 alin. (3) din ordonanta de urgenta curge de la data inregistrarii la agentiile pentru ocuparea fortei de munca judetene, respectiv a municipiului Bucuresti a clarificarilor scrise si/sau a documentelor suplimentare solicitate.

Art. 6. –

Debitele rezultate in urma constatarii de catre agentiile pentru ocuparea fortei de munca judetene, respectiv a municipiului Bucuresti a nerespectarii conditiilor de decontare a indemnizatiei pentru fiecare zi libera se recupereaza in conformitate cu prevederile art. 47 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, cu modificarile si completarile ulterioare.

Prezenta procedura va intra in vigoare incepand cu data de 15.10.2021!

Fisiere atasate:

Cerere angajator – Anexa 1 la procedura

Lista angajatilor – Anexa 2 la procedura

Declaratie angajator – Anexa 3 la procedura

Lista nominala a copiilor – Anexa 4 la procedura

News! Codul Muncii s-a modificat. Cresc amenzile. Ce aduce el nou si la ce sa fim atenti de acum incolo

 1. Incepand cu data de 1 ianuarie 2022, salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata, prevazut la art. 164 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, se stabileste in bani, fara a include sporuri si alte adaosuri, la suma de 2.550 lei lunar, pentru un program normal de lucru in medie de 167,333 ore pe luna, reprezentand 15,239 lei/ora.

N.r. Astfel, salariul minim brut creste in anul 2022 cu aproximativ 10,9% fata de 2021, salariul net aferent brutului fiind in suma de 1525 lei, iar taxele aferente (angajat si angajator) de 1083 lei.

2. Primirea la munca a unuia sau a mai multor salariati cu depasirea duratei timpului de munca stabilita in cadrul contractelor individuale de munca cu timp partial, se sanctioneaza cu amenda de la 10.000 lei la 15.000 lei pentru fiecare persoana astfel identificata, fara a depasi valoarea cumulata de 200.000 lei.

N.r. Ce recomand pentru evitarea acestui lucru? Respectarea in mod expres a programului de lucru mentionat in contractul de munca in cazul contractelor de munca cu timp partial. Daca se modifica programului, obligatoriu de intocmit act aditional adus la cunostinta salariatului. Totodata este de precizat faptul ca in cazul contractelor de munca cu timp partial exista interdictia de a efectua ore suplimentare, cu exceptia cazurilor de forta majora sau pentru alte lucrari urgente destinate prevenirii producerii unor accidente ori inlaturarii consecintelor acestora (art. 105 lit. C din Codul Muncii).

3. Acordarea unui salariu net mai mare decat cel evidentiat in statele de plata a salariului si in declaratia lunara privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate, transmisa autoritatilor fiscale, se sanctioneaza cu amenda de la 8.000 lei la 10.000 lei pentru fiecare salariat identificat in aceasta situatie, fara a depasi valoarea cumulata de 100.000 lei.

N.r. Astfel, avand in vedere disimularea unui contract individual de munca cu norma intreaga intr-un contract individual de munca cu timp partial, precum si acordarea in fapt de catre angajator a unui salariu net mai mare decat cel evidentiat in documentele financiar-contabile, prin asa-numitul „salariu in plic”, suma fiscalizata fiind mai mica decat cea efectiv primita de catre salariat, fapt care are ca efect nu doar evaziunea fiscala, ci si afectarea salariatului in ceea ce priveste drepturile aferente contributiilor sociale care sunt platite la o baza de calcul inferioara celei reale, se impune reglementarea sub aspect legislativ a conceptului de „munca la gri” in sensul definirii acesteia ca notiune juridica de „munca subdeclarata” si, totodata, al sanctionarii practicarii acestui fenomen in scopul de a-l descuraja.

4. Munca suplimentara se compenseaza prin ore libere platite in urmatoarele 90 de zile calendaristice dupa efectuarea acesteia.

N.r. De retinut faptul ca, munca suplimentara nu poate fi efectuata fara acordul salariatului, cu exceptia cazului de forta majora sau pentru lucrari urgente destinate prevenirii producerii unor accidente ori inlaturarii consecintelor unui accident. Pentru munca suplimentara, salariatul beneficiaza de salariul corespunzator pentru orele prestate peste programul normal de lucru, iar in cazul in care compensarea prin ore libere platite nu este posibila, in luna urmatoare, munca suplimentara va fi platita salariatului prin adaugarea unui spor (care nu poate fi mai mic de 75%) la salariu corespunzator duratei acesteia. Totodata, in perioadele de reducere a activitatii angajatorul are posibilitatea de a acorda zile libere platite din care pot fi compensate orele suplimentare ce vor fi prestate in urmatoarele 12 luni.

5. Incalcarea de catre angajator a obligatiei cu mai mult de o luna, de la data de plata a salariului, stabilita in contractul individual de munca, in contractul colectiv de munca aplicabil sau in regulamentul intern, dupa caz, se sanctioneaza cu amenda de la 5.000 lei la 10.000 de lei pentru fiecare persoana careia nu i s-a platit salariul, cu exceptia situatiei in care angajatorul se afla sub incidenta Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolventei si de insolventa, cu modificarile si completarile ulterioare.

Reglementari aduse prin H.G. 1071/2021 si O.U.G. 117/2021

— Legislatie si practici de resurse umane

In vederea stabilirii dreptului de indemnizatie de somaj, somerii inregistrati la agentiile pentru ocuparea fortei de munca carora le-a incetat contractul individual de munca si care nu au loc de munca, nu realizeaza venituri sau realizeaza, din activitati autorizate potrivit legii, venituri mai mici decat valoarea indicatorului social de referinta al asigurarilor pentru somaj si […]

— Legislatie si practici de resurse umane

Masca de protectie nu mai este obligatorie! In ce conditii?

Conform Ordinului comun al Ministrului Sanatatii si al Ministrului Afacerilor Interne, nr. 1204/99/2021 si publicat in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 683 din 09 iulie 2021, incepand cu data de 13 iulie 2021, nu este obligatorie purtarea mastii de protectie pentru persoanele aflate in locurile de munca situate in spatii inchise, cu conditia prezentei unui numar de maximum 10 persoane pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare si cu asigurarea unei distante de un 1 metru intre ele, iar in zonele respective nu este permis accesul publicului sau al altor lucratori. Exceptia nu se aplica in cazul spatiilor inchise comune.

10 citate motivationale de la pisici

Pisicile sunt creaturi care par sa isi fi gasit corect prioritatile. Ele au creat in viata lor un echilibru fin intre munca, joaca, somn, auto-perfectionare si perspicacitate.

Iata mai jos, 10 citate motivationale pe care le putem adopta de la animalutele noastre feline, incercand, astfel, ca noi oamenii sa apreciem cu adevarat intuitia si judecata dragutelor noastre pisici.

–––––––––––––––––––––

 1. PASTREAZA-TI CALMUL SI CONTINUA.

–––––––––––––––––––––

2. VIATA NU INSEAMNA SA ASTEPTI SA TREACA FURTUNA. ESTE VORBA DESPRE A INVATA SA DANSEZI IN PLOAIE.

–––––––––––––––––––––

3. RAMAI CONCENTRAT SI NU RENUNTA NICIODATA.

–––––––––––––––––––––

4. TRAIESTE IN FIECARE ZI CA SI CUM AR FI ULTIMA TA ZI.

–––––––––––––––––––––

5. FII CU OCHII PE OBIECTIV. MEREU!

–––––––––––––––––––––

6. NICIO CAPODOPERA NU A FOST CREATA VREODATA DE UN ARTIST LENES.

–––––––––––––––––––––

7. NU CONTEAZA CEEA CE PRIVESTI, CI CEEA CE VEZI.

–––––––––––––––––––––

8. RAMAI CONCENTRAT!

–––––––––––––––––––––

9. SUCCESUL VINE DE OBICEI ATUNCI CAND SUNT PREA OCUPAT PENTRU A-L CAUTA.

–––––––––––––––––––––

10. FII INCAPATANAT CU OBIECTIVELE TALE SI FLEXIBIL CU METODELE TALE.

Poate piramida nevoilor lui Maslow sa va ajute sa intelegeti mai bine implicarea angajatilor?

O mare parte din rolul oricarui manager implica angajamentul angajatilor; pentru ca stim ca, cu cat nivelurile de implicare sunt mai ridicate, cu atat au un impact mai pozitiv asupra organizatiei. Cu toate acestea, cat de bine intelegem cu adevarat motivatiile care conduc la o implicare puternica a angajatilor? Articolul de mai jos scris de Steve Smith, atrage o legatura intre motivatiile umane asa este ilustrata de piramida lui Maslow si modul in care aceasta influenteaza angajamentul angajatilor.

Prin descompunerea nevoilor fiecaruia dintre nevoile lui Maslow de la cele mai de baza si pana in varful piramidei de autostima, Steve Smith stabileste o legatura directa intre fiecare nivel al piramidei nevoilor. Pe masura ce urcati piramida, nevoile se schimba si la fel si motivatiile pentru fiecare angajat. De exemplu, la nivelul sau cel mai de baza – supravietuirea – angajatii sunt motivati de nevoile de baza ale unui loc de munca (salariu) pentru a supravietui.

Esti de acord cu asta?

Iata mai jos articolul:

How Maslow’s Hierarchy of Needs influences Employee Engagement | LinkedIn

8 MODALITATI DE A NU MAI FI PREA „DRAGUT” CU CEILALTI SI DE A INCEPE SA FII ASERTIV LA LOCUL DE MUNCA

Nu e nimic rau in a fi dragut. Dar, este important sa recunoastem diferenta dintre a fi dragut si a fi influentabil.

Sunteti un atu serios la locul de munca – trebuie doar sa va asigurati ca oamenii il vad! Ce te impiedica sa faci asta? De multe ori, este capacitatea de a fi asertiv.

Acest lucru este esential pentru a fi luat in serios la locul de munca. Desi este important sa fii respectuos si politicos, daca vrei sa faci progrese mari in cariera, trebuie sa incepi sa preiei conducerea. Este vorba despre a-ti pune viitorul in propriile maini si de a-ti conduce propriul succes!

Te intrebi daca poti face asta? Daca raspunsul este da, aruncati o privire la sfaturile de mai jos pentru cele mai bune modalitati de a nu mai fi prea dragut si de a incepe sa fiti mai asertivi la locul de munca.

1. Fii direct cu privire la ceea ce vrei

O multime de oameni se tem de a fi prea directi din cauza fricii de a fi perceputi ca nepoliticosi sau agresivi. Daca te regasesti in asta, e important sa intelegi ca nu trebuie.

Daca doriti sa mergeti mai departe, este important sa fii direct cu privire la lucrurile pe care le doresti.

Aminteste-ti, sa nu te indoiesti niciodata de tine sau de lucrurile pe care ti le doresti. Ar trebui sa fi intotdeauna pregatit sa iti demonstrezi punctele forte si sa le impartasesti cu ceilalti.

2. Fii intotdeauna pregatit sa ai intotdeauna raspunsurile la tine

Cand incepeti sa spuneti oamenilor ceea ce doriti, veti observa foarte repede ca vor avea o multime de intrebari. A fi asertiv inseamna a veni cu un plan clar de actiune in prealabil.

Cu toate acestea, asigurati-va ca raspunsurile sunt concise. Ar trebui sa eviti sa te balbai cu orice pret. Intreaba-te mereu: „Care sunt lucrurile cheie pe care vreau sa le spun si care este cel mai important lucru pe care publicul meu il asteapta?” Acest lucru va va ajuta sa ajungeti rapid la subiect si sa faceti o impresie excelenta.

3. Practica de a da raspunsuri asertive

Simti ca oamenii continua sa te calce pe nervi? Daca acesta este cazul, este timpul sa incepeti sa exersati unele raspunsuri asertive pentru momentul in care se intampla acest lucru. Nu este vorba despre a fi nepoliticos, ci pur si simplu de a demonstra altora ca nu esti dispus sa fii impins sau manipulat.

De exemplu, imaginati-va ca ati dus gunoiul in fiecare zi in aceasta saptamana, dar este o sarcina comuna.

Coleg: „Poti sa duci gunoiul?”

Tu: „De fapt, am dus gunoiul in fiecare zi in aceasta saptamana. Cred ca e randul altcuiva!”

Dupa cum puteti vedea, acest raspuns este puternic si asertiv, dar nu nepoliticos. De asemenea, este mult mai eficient decat sa fii pasiv sau pasiv-agresiv fata de cealalta persoana.

4. Ai incredere in tine si curaj

Asertivitatea si increderea merg mana in mana. Din fericire, va puteti dezvolta increderea in timp folosind practici pozitive zilnice. Aceste practici includ inlaturarea oricaror ganduri negative din mintea ta.

In plus, evitati sa va comparati cu ceilalti cu orice pret! Ei sunt EI, iar tu esti TU! In schimb, imagineaza-ti ce vrei sa obtii si nu te indoi niciodata de abilitatile tale. Cu putin efort, poti obtine lucrurile pe care le vrei!

Daca simtiti ca nevoile dumneavoastra nu sunt auzite sau indeplinite, este important sa aveti curaj in exprimarea acestui lucru. Fii insistent. Daca sunteti o persoana pasionata, acest lucru va straluci si ar trebui sa va mentineti nivelul de afirmare pana cand simtiti ca sunteti ascultat.

5. Lucrati la limbajul trupului

Cand vine vorba de a fi asertiv, limbajul trupului si tonul vocii sunt la fel de importante ca si cuvintele tale.

In ceea ce priveste limbajul trupului, ar trebui sa stai drept si sa-ti tii umerii pe spate. De asemenea, asigurati-va ca evitati limbajul defensiv sau nervos al trupului, cum ar fi cocosarea umerilor pentru a va face sa aratati mai mici, incrucisarea bratelor sau avand pumnii inclestati.

Tonul vocii trebuie sa fie constant si calm si sa evitati intotdeauna ridicarea vocii. Ascultati si cealalta persoana, deoarece pastrarea tonului la un nivel similar ii va face mai predispusi sa va acorde atentie in mod activ.

6. Setati limite clare si respectati-le!

O alta parte importanta de a fi asertiv este aceea de a impune limite clare pentru ce comportament sunteti dispus sa acceptati de la ceilalti. Cand stii ce nu vei accepta, este mult mai usor sa recunosti cand esti tratat nedrept sau cand nu esti respectat.

Trasand aceste limite te va face sa te simti mult mai putin nelinistit. Din moment ce stii ce situatii sunt inacceptabile pentru tine, va fi mult mai usor sa te aperi. De asemenea, ajuta la pregatirea prealabila a raspunsurilor in cazul in care apar aceste situatii.

7. Nu-ti mai cere scuze atunci cand nu este nevoie

Sa fii asertiv nu inseamna sa crezi mereu ca ai dreptate. Desigur, toata lumea face greseli. Sa-ti ceri scuze cand ai nevoie e important. Dar, aceste scuze vor fi mult mai semnificative daca le spui doar atunci cand aveti nevoie si cand vorbiti serios.

Nu trebuie sa-ti ceri scuze pentru lucruri care nu sunt din vina ta. Aceasta include exprimarea nevoilor si dorintei dvs., atat acasa, cat si la locul de munca. Nu trebuie sa va simtiti vinovati pentru acest lucru si este important sa le impartasiti cu respect si cu afirmatie atunci cand este cazul.

8. Nu-l duce prea departe

Nu in ultimul rand, este important sa intelegem diferenta dintre a fi asertiv si a fi agresiv. Ar trebui sa fii ferm, dar asta nu inseamna ca trebuie sa fii rautacios.

Agresiunea este de obicei incarcata emotional. Evitati sa aduceti in discutie insulte la adresa celorlalti atunci cand va simtiti incarcat emotional, deoarece este important sa luati in considerare bunastarea celorlalti.

Incercati sa va obtineti punctul de vedere folosind alte metode, ar fi cuvintele directe, limbajul pozitiv al trupului, increderea in sine si contactul vizual. Colegii tai se vor simti mai putin atacati si vor fi mult mai predispusi sa te asculte si sa te ia in serios.

In concluzie, sa fii dragut nu e un lucru rau. Dar, daca nu esti atent, iti poate impiedica progresul in cariera. A fi asertiv este raspunsul multor asa-zise „probleme” ce pot aparea in viata ta.

Incepeti sa incorporati asertivitatea in comportamentul vostru si veti incepe sa vedeti schimbarile pozitive pe care le cautati!

Asertivitatea este calitatea de a fi sigur pe sine si increzator fara a fi agresiv. In continuare, am sa va prezint un test pentru a va afla gradul de asertivitate. In functie de raspunsurile dumneavoastra la test, va puteti imbunatati gradul de asertivitate cu cele relatate mai sus.

TEST DE ASERTIVITATE

Citeste cu atentie situatiile prezentate mai jos si, in functie de cat de confortabil te simti in fiecare caz, acorda-ti urmatorul punctaj:


 1.inconfortabil;                      2.rezonabil;           3.foarte confortabil.

CUM TE SIMTI ATUNCI CAND…..

1. Vorbesti tare si pui intrebari in clasa.

2. Atunci cand te intrerupe cineva, iti exprimi dezacordul.

3. Iti exprimi opiniile in fata unor persoane cu autoritate.

4. Intri sau iesi dintr-o incapere plina cu oameni.

5. Vorbesti in fata unui grup.

6. Mentii contactul vizual in timpul unei conversatii.

7. Iti folosesti autoritatea fara sa te comporti nepoliticos sau violent.

8. Soliciti din nou cand nu ai primit ceea ce ai cerut.

9. Desi cineva asteapta sa te scuzi, nu o faci pentru ca simti ca tu ai dreptate.

10. Ceri sa ti se inapoieze ceva ce ai imprumutat, fara sa te scuzi.

11. Primesti un compliment si spui ceva prin care esti de acord.

12. Accepti o respingere.

13. Nu ai obtinut o aprobare de la o persoana importanta pentru tine.

14. Discuti  deschis cu o persoana care te critica.

15. Ii spui cuiva ca ceea ce a facut te deranjeaza.

16. Refuzi sa faci ce ti se cere atunci cand nu doresti.

17. Refuzi o cerere de intalnire cu cineva.

18. Iti exprimi nemultumirea cand crezi ca cineva incearca sa te convinga de ceva cu care tu nu esti de acord.

19. Iti exprimi supararea cand te deranjeaza ceva.

20. Contrazici pe cineva.

21. Raspunzi cu umor atunci cand cineva incearca sa te puna la punct.

22. Faci glume pe seama greselilor pe care le-ai facut.

TOTAL:……………………………………………………..

REZULTATE:

 • peste 55 puncte: esti o persoana foarte asertiva;
 • intre 46-55: esti o persoana aproape de a deveni asertiva; mai ai de lucru la situatiile la care ai obtinut punctaj scazut;  
 • intre 36-45: asertivitatea ta este la nivel mediu;
 • intre 26-35: ai nevoie sa-ti imbunatatesti abilitatile de comunicare asertiva;  
 • sub 26: lipsa de asertivitate poate fi o sursa de stres.

Daca v-a placut ceea ce public eu aici, dati LIKE si SHARE mai departe.

%d blogeri au apreciat: