Majorarea salariului minim de la 01.01.2019

In Monitorul Oficial, Partea I nr. 1045 din 10 decembrie 2018, a fost publicata Hotararea nr. 937/2018 pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata.
Astfel:

Art. 1. – (1) Incepand cu data de 1 ianuarie 2019, salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata, prevazut la art. 164 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, se stabileste in bani, fara a include sporuri si alte adaosuri, la suma de 2.080 lei lunar, pentru un program normal de lucru in medie de 167,333 ore pe luna, reprezentand 12,43 lei/ora.
(2) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), incepand cu data de 1 ianuarie 2019, pentru personalul incadrat pe functii pentru care se prevede nivelul de studii superioare, cu vechime in munca de cel putin un an in domeniul studiilor superioare, salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata, fara a include sporuri si alte adaosuri, se majoreaza de la 2.080 lei la 2.350 lei lunar, pentru un program normal de lucru de 167,333 ore in medie pe luna, reprezentand 14,044 lei/ora.
Art. 2. – In aplicarea prevederilor art. 164 alin. (12) din Legea nr. 53/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, incepand cu 1 ianuarie 2019, toate drepturile si obligatiile stabilite potrivit legii se determina prin raportare la nivelul de 2.080 lei al salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata.
Art. 3. – La data prevazuta la art. 1, Hotararea Guvernului nr. 846/2017 pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 950 din 29 noiembrie 2017, se abroga.

Nerespectarea dispozitiilor privind garantarea in plata a salariului minim brut pe tara, constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 300 lei la 2.000 lei!

In practica, pentru majorarea salariului minim se foloseste atat Actul Aditional, cat si Decizia Colectiva. 
Actul Aditional se intocmeste atunci cand intervin modificari ale unor elemente din contractul individual de munca prin ACORDUL PARTILOR. Decizia Colectiva se intocmeste atunci cand intervin modificari prin efectul Legii, in acest caz printr-o Hotarare de Guvern. Tot Act Aditional se intocmeste si atunci cand Societatea are incheiat Contract Colectiv de Munca la Nivelul Unitatii.
Inregistrarea si transmiterea salariului in Registrul General de Evidenta al Salriatilor – REVISAL, se face in termen de 20 de zile lucratoare de la data producerii modificării (art. 4 alin. 3 din H.G. 905/2017). In cazul deciziei, inregistrarea se face in termen de 20 de zile de la data la care angajatorul se prezuma, potrivit legii, ca a luat la cunostinta de continutul Actului Normativ ce produce modificarea.
Constituie contraventie si se sanctionează cu amenda de la 5.000 lei la 8.000 lei, netransmiterea modificarilor aduse datelor prevazute la art. 3 alin. (2) lit. d) -h) „salariul”, in termenele prevazute la art. 4 alin. (2) și (3) din H.G. 905/2017!

Mai jos, redau un model de Decizie pentru majorarea salariului minim:

ANTET

DECIZIA nr. ………………..
din data de 10.12.2018

Art.1. In conformitate cu prevederile H.G. nr. 937 din data de 10.12.2018 privind stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata, incepand cu 01.01.2019, se majoreaza salariile de baza pentru urmatorii salariati, conform tabelului de mai jos:

Nr. crt.
Numele si prenumele
Nr. C.I.M./ Data
Functia/Meseria
Salariu vechi (lei)
Salariu nou
(lei)
Semnatura salariat

Art.2. Prezenta decizie se aplica tuturor salariatilor prevazuti la art.1, restul clauzelor contractului individual de munca sunt conform prevederilor Legii 53/2003 – Codul Muncii cu modificarile ulterioare si raman neschimbate.
Art.3. Prezenta decizie va fi adusa la cunostinta tuturor salariatilor mentionati la art. 1, si va produce efecte incepanad cu data de 01.01.2019.
Art.4. Cu ducerea la indeplinire a prezentei decizii se insarcineaza Departamentul Resurse Umane.

ADMINISTRATOR,
……………………………………….

Si un model de Act Aditional pentru majorarea salariului minim:

SC _________________                                                       
CUI ____________; J______________
SEDIU SOCIAL : __________________________
Tel. _____________________

Act aditional nr. _____________ /_________________,
La contractul individual de munca
înregistrat în registrul general de evidentă  al  salariatilor sub nr. __________/________________
Incheiat astazi , _____________  intre:
Angajatorul  persoana juridica __________________ , cu sediul _____________ , inregistrata la Registrul Comertului ___________sub nr. _____________, avand Cod fiscal ____________, telefon _____________,  prin reprezentat legal ______________, in calitate de Administrator
si
Salariatul _______________ domiciliat  in ________________, avand CNP ________________  , angajat in functia de ____________________,
In temeiul  prevederilor art. 17 alin. (5) din Legea 53/2003 – Codul Muncii cu modificarile si completarile ulterioare, partile convin de comun acord urmatoarele :
Art.1: Cap. J “ Salarizare “ al contractului individual de munca, se completeaza  la punctul (1) “Salariul de bază lunar brut”, dupa cum urmeaza :
Se modifica salariul de baza lunar brut de la ………. lei, la ………… lei.
Art.2: Celelalte elemente ale contractului individual de munca raman neschimbate.
Art.3: Prezentul act aditional a fost incheiat in 2 exemplare, cate un exemplar pentru fiecare parte, urmand sa-si produca efectele incepand cu data de 01.01.2019.

Reprezentant legal angajator ,                                                        Salariat ,
Administrator                                                                                     
Am primit un exemplar, salariat ______

Totodata, pentru stabilirea corecta a salariului minim pentru studii superioare, este bine sa avem la dosarul de personal si declaratia de mai jos:

DECLARATIE PE PROPRIA RASPUNDERE (DOAR PENTRU CEI CE URMEAZA SA FIE INCADRATI PE POSTURI CE NECESITA STUDII SUPERIOARE!!!)

Subsemnatul ………………………….. cetatean ……………………………, nascut la data de ……………………….., in localitatea ……………………………, de sex …………………, casatorit/necasatorit, domiciliat in …………………..,str. ………………………. nr. …….., bloc …….., scara …….., etaj ……, apart. ……., sector/judet …………………., posesor  al  ………………, seria  ………… nr.  ……………….. eliberat de  ………………………..la  data  de ……………….., cod numeric personal ……………………………………………….,
Cunoscand dispozitiile articolului 292 Cod penal cu privire la falsul in declaratii, declar pe proprie raspundere urmatoarele:
Am mai avut raporturi de munca timp de cel putin 1 an, in meseria/functia pe care urmeaza sa fiu angajat la aceasta societate, urmand sa aduc documente justificative in acest sens (copie dupa adeverinta de vechime de la fostul angajator),
Nu am mai avut raporturi de munca pana in prezent.
Dau prezenta declaratie fiindu-mi necesara la angajare pentru calcularea vechimii in specialitatea studiilor superioare in vederea stabilirii salariului de baza conform legislatiei in vigoare.
Data, ……………………….

                                                DECLARANT,
…………………………………………
                                   (nume, prenume si semnatura)

Autor: Marina Florina

Specialist in resurse umane, cu peste 17 ani experienta, indeplinesc nevoile si cerintele de personal. Ma recomanda o experienta dovedita prin buna administrare a dosarelor de personal, a calculului salariilor sau a recrutarii de personal. Sunt o persoana de echipa, empatica, posed o calitate ridicata a muncii si sunt extrem de auto-motivata.

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile cerute sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat: