Modificari legislative – legea zilierilor

De curand a aparut pe site-ul Ministerului Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Pesoanelor Varstnice un proiect de lege pentru modificarea si completarea Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activitati cu caracter ocazional desfasurate de zilieri. Nu am sa vorbesc acum despre actuala lege, acest lucru am facut-o cu ceva timp in urma aici, ci am sa trec in revista modificarile si completarile ce vor fi aduse acestei legi daca proiectul va trece de cele doua camere ale Parlamentului si va fi aprobat.

Art. 1 semodifica si va avea urmatorul cuprins:
(1) In intelesul prezentei legi, urmatorii termeni se definesc dupacum urmeaza:
a) zilier persoana fizica ce are capacitate de munca si care desfasoara activitati necalificate cu caracteocazional, pentru un beneficiar, contra unei remuneratii;
b) beneficiar de lucrari, denumit in continuare beneficiar persoana juridica, persoana fizica autorizata, intreprinderea individuala, intreprinderea familiala, pentru care zilierul  desfasoara activitati necalificate cu caracter ocazional. Institutiile publice nu au calitatea de beneficari in sensul prevazut de prezenta lege;
c) Registrul de evidenta a zilierilor, denumit in continuare Registru registru cu regim special intocmit de catre beneficiar pentru a tine evidentazilnica a zilierilor;
d) activitati cu caracter ocazional activitatile care se desfasoara in mod intamplator, sporadic, sau accidental, care nu au caracter permanent (In noul proiect aflat in dezbatere se face o precizare foarte clara asupra definitiei de „activitate cu caracter ocazional”).
(2)  Pot  desfasura  activitati  necalificate  cu  caracter  ocazional  si  cetatenii  altor  state  sau  apatrizii  care  au domiciliul sau, dupa caz, resedinta in Romania, in conditiile legislatiei romane.
2. Articolul 2 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
Art.  2. 
(1) Prin  derogare de la prevederile  Legii  nr. 53/2003   Codul  muncii,  republicata, prezenta lege reglementeaza modul in care zilierii pot desfasura activitati necalificate cu caracter ocazional.
(2) In situatia in care activitatile cu caracter ocazional sunt desfasurate de persoanele fizice apte de munca, din familiile beneficiare de ajutor social, respectiv de persoanele singure beneficiare de ajutor social, prin derogare de la prevederile art. 8 alin. (1) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificarile si completarile ulterioare, veniturile astfel realizate nu se iau in considerare la mentinerea dreptului de ajutor social.
3. Articolul 3 se modifica si siva avea urmatorul cuprins:
Art. 3.
(1) Raportul dintre zilier si beneficiar se stabileste prin acordul de vointa al partilor, fara incheierea unui contract individual de munca.
(2) O persoana poate desfasura activitati ca zilier numai daca a implinit varsta de cel putin 16 ani.
(3) Minorii cu varsta cuprinsa intre 15 si16 ani pot desfasura activitate ca zilieri numai cu acordul parintilor sau alreprezentantilor legali. Acordul parintilor/reprezentantilor legali se exprima in forma autenticacu precizarea activitatilor care urmeaza sa se desfasoare de catre minor/minori si se consemneaza de catre beneficiar in Registru. Modelul de acord se stabileste prin ordin al ministrului muncii,familiei, protectiei sociale siprotectiei sociale.
(4) Lucratorii minori respectiv, minorii in varsta de cel putin 15 ani si de cel mult 18 ani, desfasoara ca ziliernumai activitati potrivite cu dezvoltarea lor fizica si aptitudinile de care dau dovada, daca astfel nu le sunt incalcate dreptul la dezvoltare fizica, mentala, spirituala, morala si sociala, dreptul la educatie si nu le este periclitata starea de sanatate.

4. Titlul CAPITOLUL II se modifica si va avea urmatorul cuprins:
CAPITOLUL II Desfasurarea activitatilor decatre zilieri
5. La art. 4 alin. (3) se abroga (articolul care spunea ca „nici o persoana nu poate fi angajata zilier daca nu a implinit varsta de 16 ani”– vezi propunerile de la art. 3 alin. 3)
6. La articolul 5 alin. (2) lit. d) si lit. e) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
d) sa asigure informarea zilierului cu privire la activitatea pe care urmeaza sa o presteze, precum si cu privire la drepturile si obligatiile sale;
e) sa plateasca zilierului remuneratia cuvenita, in numerar sau prin mijloace de plata electronice, la sfarsitul fiecarei zile; plata remuneratiei se poate realiza cel mai tarziu la sfarsitul saptamanii numai cu acordul exprimat in scris de catre zilier si beneficiar; modalitatea de plata electronica si aspectele care privesc plata remuneratiei la sfarsitul saptamanii se stabilescprin normele metodologice de aplicare a prezentei legi. (element introdus nou!! plata electronica si plata la sfarsitul unei saptamani de lucru, dar numai cu acordul scris al zilierului).
7. La articolul 5 alin. (2)lit. f) se abroga (articolul care sounea ca „beneficiarul trebuie sa asigure pe propria cheltuiala echipamentele de lucru si de protectie”– acesta se regaseste la alin. 3 lit. f din noul proiect).
8. La articolul 5, dupa alin. (2), se introduce un alineat nou alin. (3) cu urmatorul cuprins (aliniat nou si de mare importanta, zic eu!):
(3) In domeniul securitatii si sanatatii in munca beneficiarul are urmatoarele obligatii:
a) sa asigure securitatea si sanatatea in munca a zilierilor;
b) sa fie in posesia unui document privind identificarea pericolelorla care pot fi expusi zilierii in timpul desfasurarii activitatilor si masurile de prevenire si protectie stabilite;
c) sa asigure instruirea zilierului, inaintede inceperea activitatii si/sau la schimbarea loculuide munca, cu privire la pericolele la care poate fi expus si la masurile de prevenire si protectie pe care trebuie sale respecte;
d)  sa  solicite  zilierilor,  asumarea  pe  propria  raspundere,  prin  semnatura,  ca  starea  sanatatii  ii  permite desfasurareaactivitatilor repartizate de beneficiar;
e) sa puna la dispozitie zilierilor echipamente de munca adecvate care nu pun in pericol securitatea si sanatatea acestora;
f) sa asigure, in mod gratuit, echipamente individuale de protectie adecvate activitatii desfasurate de zilieri;
g) sa comunice de indata, catre inspectoratul teritorial de munca pe raza caruia sa produs, orice eveniment in care au fost implicati zilieri.
h) sa inregistreze accidentele de munca suferite de zilieri in timpul activitatii, pe baza proceselor verbale de cercetare. Modalitatea de inregistrare se stabileste prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi.
9. Dupa articolul 5 se introduce un articol nou, art. 51 cu urmatorul cuprins:
Art. 51 Cercetarea evenimentului in care au fost implicati zilieri se realizeaza de catre inspectoratul teritorial de munca pe raza caruia a acesta sa produs.
10. Articolul 7 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
Art. 7.
(1) Beneficiarul are obligatia sa inregistreze in Registru, in ordine cronologica, fara a lasa pagini si pozitii libere intre inregistrari, toti zilierii care desfasoara activitati in baza prezentei legi. Registrul, snuruit, parafat si cu filele numerotate, se completeaza zilnic, exceptandperioadele in care nuse apeleaza la munca zilierilor, in conformitate cu dispozitiile normelor metodologice de aplicare a prezentei legi.
(2) Beneficiarul va inainta lunar, pana cel tarziu la data de5 a fiecarei luni, catre inspectoratul teritorial de munca de pe raza judetului in care isi are sediul un extras al Registrului, continand inregistrarile din luna precedenta. Transmiterea extrasului se poate face si pe suport electronic, dupa caz. Modelul registrului electronic de evidentaa zilierilor si modalitatea de completare se aproba prin ordin al ministrului muncii, familiei si protectiei sociale.
(3) Inspectia Muncii va centraliza la nivelnational datele transmise potrivit alin. (2), de catre inspectoratele teritoriale de munca pentru a monitoriza respectarea prevederilor prezentei legi.
11. La articolul 8 alin. (1)se modifica si va avea urmatorul cuprins:
(1) Activitatea desfasurata in conditiile prezentei legi nu confera zilierului calitatea de asigurat in sistemul public de pensii, sistemul asigurarilor sociale pentru somaj, in sistemul de asigurari pentru accidente de munca siboli profesionalesi nici in sistemul de asigurari sociale de sanatate. Acesta va putea incheia, optional, o asigurare de sanatate, de pensie si/sau de asigurari pentru accidente de munca si boliprofesionale.
12. Dupa articolul 8 se introduce un articol nou, art. 81 cu urmatorul cuprins:
Art. 81  In situatia produceriiunui eveniment care are ca urmare accidentarea zilierului, beneficiarul este obligat sa asigure cheltuielile necesare ingrijirilor medicale din fonduri proprii.
13. Articolul 9 alin. (2) si alin. (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
(2) Cuantumul remuneratiei brute orare stabilite de parti nu poate fi mai mica decat valoarea/ora a salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata, si nici mai mare de 10 lei/ora si se acorda la sfarsitul fiecarei zile de lucru, inainte de semnarea in Registrul de evidentaa zilierilor de catre zilier si beneficiar.
(3) Dovada platii remuneratiei se face prin semnatura zilierului in Registrul de evidenta a zilierilor.
14. Articolul 10 semodifica si va avea urmatorul cuprins:
Art. 10 (1) Persoana care desfasoara activitati necalificate cu caracter ocazional in baza prezentei legi se prezuma ca este apta pentru prestarea acestora si isi asuma pe proprie raspundere, prin semnarea in Registru, ca starea sanatatii sale ii permite desfasurarea activitatilor repartizate de beneficiar.
(2) Zilierii au urmatoarele obligatii in domeniul securitatii si sanatatii in munca:
a) sa isi insuseasca si sa respecte masurile de prevenire si protectie stabilite de beneficiar;
b) sa utilizeze corect echipamentele de munca puse la dispozitie decatre beneficiar;
c) sa utilizeze corect echipamentul individualde protectie acordat si, dupa utilizare, sa il inapoieze sau sa il puna la locul destinat pentru pastrare;
d)  sa  nu  procedeze  la  scoaterea  din  functiune,  la  modificarea,  schimbarea  sau  inlaturarea  arbitrara  a dispozitivelor de securitate proprii ale echipamentelor demunca;
e) sa comunice imediat beneficiarului orice situatie de munca despre care au motive intemeiate sa o considere un pericol pentru securitatea si sanatatea zilierilor;
f) sa puna la dispozitia  inspectorilor de munca informatiile si documentele solicitate cu ocazia controlului.
(3) Beneficiarul care foloseste minori in varsta de cel putin 15 ani si de cel mult 18 ani pentru desfasurarea de activitati necalificate cu caracter ocazional are obligatia de a respecta si dispozitiile Hotararii Guvernului nr. 600/2007 privind protectia tinerilor la locul de munca, cu modificarile si completarile ulterioare.
15. Articolul 11 semodifica si va avea urmatorul cuprins:
Art. 11. 
(1) Munca necalificata cu caracter ocazionalse poate presta in urmatoarele domenii prevazute in Clasificarea activitatilor din economia nationala, actualizata:
a) agricultura, vanatoare si servicii anexediviziunea 01;
b) silvicultura, exclusiv exploatari forestierediviziunea 02;
c) pescuit si acvaculturadiviziunea 03;
d) tratarea si eliminarea deseurilor nepericuloaseclasa 3821;
e) recuperarea materialelor grupa 383;
f) comert cu ridicata al produselor agricole brute si al animalelor viigrupa 462;
g) activitati de organizare a expozitiilor, targurilor si congreselorgrupa 823;
h) publicitategrupa 731;
i)  activitati  de  interpretare  artisticaspectacole  -clasa  9001,  activitati  suport  pentru  interpretarea  artistica– spectacole -clasa 9002 si activitati de gestionare a salilor despectacole -clasa 9004.
(2) Manipularea de marfuri se poate presta, in conditiile prezentei legi, in activitatile de transporturi maritime si costiere de marfa grupa 502 si transport de marfa pe cai navigabile interioare grupa 504.
16. La articolul 12 alin. (1) lit. b) semodifica si va avea urmatorul continut:
incalcarea prevederilor art. 5 alin. (2) lit. a) d), alin. (3) lit. e) f) si art. 7 alin. (1) si (2) cu amenda de 6.000 lei;
17. La articolul 12 alin. (1) dupa lit. c) se introduc doua litere noi, lit. d) si lit. e) care vor avea urmatorul cuprins:
d) beneficiarul care foloseste zilieri pentru alte activitati decat cele expres reglementate de prezenta lege se sanctioneaza cu amenda de la 10.000 la 20.000 lei;
e) beneficiarul care foloseste zilieri pentru desfasurarea de activitati necalificate cu caracter ocazional fara respectarea dispozitiilor art. 4 se sanctioneaza cu amenda de6.000 lei.
18. La articolul 12 dupa alineatul(1) se introduce un alineat nou, alin. (11), care va avea urmatorul
cuprins:
(11) Contravenientulpoate achita pe loc sau in termen de cel mult 48 de ore de la data incheierii procesului-verbal ori, dupa caz, de la data comunicarii acestuia, jumatate din minimul amenzii prevazute la art. 12 alin. (1), agentul constatatorfacand mentiune despre aceasta posibilitate in procesulverbal.
19. Articolul 13 semodifica si va avea urmatorul cuprins:
Art. 13 (1) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor prevazute laart. 12 alin. (1) lit. a), b), d) si e) se realizeaza de catre inspectorii de munca.
(2) Constatarea contraventiei si aplicarea sanctiunii prevazuta laart. 12 alin. (1) lit. c) se realizeaza de catre Agentia Nationala de Administrare Fiscala.

Si cele doua anexe care fac referire la forma Registrului de evidenta al zilierilor si modul de completare al acestuia vor suferi modificari. Astfel:

unde,
A – Remuneratia bruta convenita
B Remuneratia neta platita
C Semnatura de confirmare de primire a banilor
D – Loc pentru stampila si semnatura beneficiarului

Autor: Marina Florina

Specialist in resurse umane, cu peste 17 ani experienta, indeplinesc nevoile si cerintele de personal. Ma recomanda o experienta dovedita prin buna administrare a dosarelor de personal, a calculului salariilor sau a recrutarii de personal. Sunt o persoana de echipa, empatica, posed o calitate ridicata a muncii si sunt extrem de auto-motivata.

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile cerute sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat: