Organizarea timpului de munca pentru soferi


În cursul unei săpmâni, timpul total de lucru al persoanelor care efectuează activități mobile de transport rutier poate fi de cel mult 48 de ore.Durata maximă a timpului de lucru săptămânal poate fi prelungită pânăla maximum 60 de ore, cu condiția ca, pentru orice perioadă de 4 luni consecutive, media timpului de lucru săpmânal să nu depășeas
48 de ore.
Persoanele care  efectuează  activități mobile de  transport rutier pot lucra cel mult 6 ore consecutive fără pauză. Timpul de lucru va fi întrerupt de pauze de cel putin 30 de minute dacă timpul total de lucru este de 6 până la 9 ore și, respectiv, de cel putin 45 de minute dacă timpul  total  de  lucru  depășeste  9  ore.  Pauzele  pot  fi  împărțite  în perioade de minimum 15 minute fiecare.
Timpul de muncă zilnic nu va depăși 10 ore într-un interval de 24 de ore dacă lucratorul mobil/conducatorul auto independent efectuează muncă de noapte. Munca de noapte se va compensa în conformitate cu prevederile legale  în  vigoare  sau  cu  condițiile generale  negociatde partenerii sociali, astfel încât să nu fie pusă în pericol siguranța rutieră.

( Ext ras d i n H. G . n r. 38 d i n 1 6 i an u a ri e 20 0 8 p ri v i n d or g an i z are a ti m pu lu i d e m u n c ă al pe rs oan e l or c are e f e c tu e a z ă ac ti v i t ăț i m ob i le d e t ran s po rt ru ti e r )

Incadrarea in munca a elevilor si studentilor

Pentru ca inca suntem pe timpul verii, deci al vacantelor scolare sau studentesti, am sa prezint azi baza legislativa privind incadrarea in munca a tinerilor de pana la 18 ani precum si baza legislativa a incadrarii elevilor si studentilor pe timpul vacantelor. Dupa cum bine stim, conform Codului Muncii, orice persoana fizica apta de munca dobandeste capacitate de munca la implinirea varstei de 16 ani. Dar, o persoana fizica poate incheia un contract individual de munca si la implinirea varstei de 15 ani, cu acordul parintilor sau al reprezentantilor legali, pentru activitati potrivite cu dezvoltarea fizica, aptitudinile si cunostintele sale, daca astfel nu ii sunt periclitate sanatatea, dezvoltarea si pregatirea profesionala. Totodata, este bine de stiut ca: 

1. In cazul tinerilor de pana la 18 ani, durata maxima a timpului de munca este de 6 ore/zi respectiv 30 ore/saptamana (art. 112 alin. (2) din Lg. 53/2003 – Codul Muncii);

2. Tinerii in varsta de pana la 18 ani nu pot presta munca suplimentara; 

3. Tinerii care nu au implinit varsta de 18 ani nu pot presta munca de noapte; 

4. Tinerii in varsta de pana la 18 ani beneficiaza de o pauza de masa de cel putin 30 de minute, in cazul in care durata zilnica a timpului de munca este mai mare de 4 ore si jumatate; 

5. Tinerii in varsta de pana la 18 ani beneficiaza de un concediu de odihna suplimentar de cel putin 3 zile lucratoare.
Facilitati acordate angajatorilor pentru incadrarea in munca a elevilor si studentilor:
Potrivit Legii nr. 72 din 2007 si a Normelor metodologice de aplicare, angajatorii care incadreaza in munca elevi si studenti in baza unui contract individual de munca pe durata determinata egala sau mai mica decat durata vacantei beneficiaza, pentru fiecare elev si student ,de un stimulent financiar lunar egal cu 50% din valoarea indicatorului social de referinta (ISR) al asigurarilor pentru somaj si stimularii ocuparii fortei de munca, prevazut de Legea nr. 76 din 2002. In prezent, valoarea indicatorului social de referinta este stabilita la 500 lei. Acest stimultent financiar lunar se acorda incepand de la data inceperii perioadei de vacanta sau de la data incadrarii in munca a elevilor/studentilor (daca incadrarea s-a facut ulterior inceperii perioadei de vacanta) si pana la data ultimei zile (inclusiv) din perioada de vacanta, dar nu mai mult de 60 de zile lucratoare in anul calendaristic respectiv. Nu beneficiaza de stimultentul financiar angajatorii care incadreaza in munca elevi/studenti anterior datei de incepere a vacantei potrivit legii, respectiv angajatorii care au beneficiat pentru elevii/studentii respectivi de acest stimulent pentru o perioada de 60 de zile lucratoare in cursul anului calendaristic respectiv.
Pentru acordarea stimulentului financiar, angajatorii trebuie sa incheie, in acest caz, cu AJOFM / ANOFM in termen de 30 de zile calendaristice de la data angajarii elevilor/studentilor aflati in perioada vacantelor o conventie scrisa. Pentru a incheia aceasta conventie, angajatorii trebuie sa depuna la AJOFM / ANOFM o cerere insotita de cel putin urmatoarele documente:
– un tabel nominal cuprinzand elevii si studentii incadrati in munca pe perioada vacantelor;
– o adeverinta eliberata de institutia de invatamant din care sa rezulte statutul de elev/student precum si precizarea expresa a perioadei de vacanta;
– copie dupa actul de identitate al elevilor/studentului;
– copie dupa contractul individual de munca al elevului/studentului incheiat conform prevederilor legale;
– declaratie pe proprie raspundere a angajatorului ca nu a angajat elevi/studenti anterior datei de incepere a vacantei, respectiv ca nu a beneficiat de stimulent pentru elevi/studenti pentru o perioada de 60 de zile lucratoare in cursul anului calendaristic.
Este bine de stiut ca acest stimulent se acorda lunar, proportional cu timpul efectiv lucrat de catre elevii/studentii respectiv pe perioada de vacanta din luna respectiva, fara a depasi insa numarul de ore corespunzatoare programului normal de lucru. Totodata, acest stimulent nu se acorda pe perioada concediului de odihna cuvenit al salariatului, precum si in cazul suspendarii raporturilor de munca (concedii medicale, CFS etc. ).
Pentru a beneficia de suma cuvenita, angajatorii trebuie sa depuna lunar, pe perioada cat tine vacanta, la agentiile AJOFM  ANOFM urmatoarele documente:
– declaratia lunara privind evidenta nominala a asiguratilor si a obligatiilor de plata la bugetul asigurarilor pentru somaj aferenta lunii respective, in original si copie;
– un tabel nominal cuprinzand numele elevilor/studentilor, CNP-ul acestora, categoria de persoana (elev/student), tipul contractului de munca, numarul orelor efectiv lucrate, , suma cuvenita lunar angajatorului conform Legii nr. 72 din 2007 actualizata.
– copie dupa pontajul si statul de plata.
Angajatorii care nu depun documentele mai sus mentionate in termenul legal sau le completeaza altfel decat potrivit prevederilor legale ori cu date eronate nu beneficiaza de stimulentul cuvenit pentru luna respectiva. Exceptie face cazul in care documentele sunt corectate si depuse pana la expirarea termenului prevazut de lege pentru depunerea declaratiei lunare privind evidenta nominala a asiguratilor si a obligatiilir de plata la bugetul asigurarilor pentru somaj aferente lunii respective.
Totodata, trebuie sa stim ca aceasta suma reprezentand stimulentul financiar se deduce de catre angajator din contributia de asigurari pentru somaj datorata de angajator, pe care acesta trebuie sa o vireze lunar in contul bugetului asigurarilor pentru somaj. In cazul in care aceasta suma este mai mare, diferenta se plateste prin intermediul agentiei AJOFM / ANOFM din bugetul asigurarilor pentru somaj in termen de 5 zile lucratoare de la expirarea termenului prevazut de lege pentru depunerea declaratiei lunare privind evidenta nominala a asiguratilor si a obligatiilir de plata la bugetul asigurarilor pentru somaj aferente lunii respective.

Studiu de caz: demisie vs. lichidare la zi


Orice angajat poate decide la un moment dat sa-si rezilieze contractul individual de munca cu angajatorul sau. Acest lucru poate sa-l faca in doua moduri:
1. prin demisia sa;
2. prin lichidare la zi acordul partilor.

Sa le luam pe rand:

Definitie: Prin demisie se intelege actul unilateral de vointa al salariatului care, printr-o notificare scrisa, comunica angajatorului incetarea contractului individual de munca, dupa implinirea unui termen de preaviz. (art. 81 alin. 1 Codul Muncii). 
Da, ati citit bine. Demisia implica un termen de preaviz. Termenul de preaviz este cel convenit de parti in contractul individual de munca sau, dupa caz, cel prevazut in contractele colective de munca aplicabile si nu poate fi mai mare de 20 de zile lucratoare pentru salariatii cu functii de executie (muncitori, tehnicieni, personal administrativ, contabili), respectiv 45 de zile lucratoare pentru functiile de conducere (manageri, sef de departamente). Pe durata preavizului contractul individual de munca continua sa isi produca toate efectele. Daca in perioada de preaviz intervine o perioada de suspendare a contractului individual de munca (ex. concediu medical), termenul de preaviz se suspenda urmand sa continue dupa incetarea suspendarii.
Contractul individual de munca inceteaza la data expirarii termenului de preaviz sau la data renuntarii totale ori partiale de catre angajator la termenul respectiv. De asemenea, este bine de stiut ca salariatul poate demisiona fara preaviz daca angajatorul nu isi indeplineste obligatiile asumate prin contractul individual de munca (alin. 8, art. 81 – Codul Muncii).
Important: Angajatorul este obligat sa inregistreze demisia salariatului. In caz contrar, refuzul angajatorului de a inregistra demisia da dreptul salariatului de a face dovada acesteia prin orice mijloace de proba.
Atentie! Nerespectarea prevederilor legale privind înregistrarea de catre angajator a demisii constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 1500 lei la 3000 lei.

Contractul individual de munca poate inceta astfel ca urmare a acordului ambelor parti, la o data convenita de acestea (art. 55 lit. b – Codul Muncii). 
Fata de demisie, in acest caz nu este nevoie de preaviz.
Si in acest caz este necesara inregistrarea cererii.  

In cazul incetarii raporturilor de munca atat prin demisie cat si prin acordul partilor, salariatul are dreptul la:
– plata drepturilor salariale calculate pana la data incetarii contractului sau de munca;
– plata compensatorie a zilelor de concediu ramase neefectuate pana la data incetarii contractului sau de munca.
Totodata, la plecarea sa din companie salariatul are obligatia de a preda toate obiectele de patrimoniu pe care le-a avut in gestiune sau in folosinta.

Documente ce trebuiesc intocmite si inmanate salariatului la plecare:
nota de lichidare ex. 1 si ex. 2 (salariatului i se inmaneaza exemplarul 1);
decizia de incetare (art.55b; art.81);
adeverinta de vechime (atesta perioada lucrata in unitate);
adeverinta cu veniturile realizate pe ultimele 6 luni (pentru calculul concediilor medicale);
– adeverinta cu veniturile realizate in ultimele 12 luni (vechea fisa fiscala).
%d blogeri au apreciat: