Salariul minim pe economie de la 1 iulie 2013

Asa cum v-am anuntat intr-un post anterior, incepand cu data de 01.07.2013 salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata se stabileste la suma de 800 lei lunar pentru un program complet de lucru de 168,667 ore in medie/luna, adica 4,74 lei/ora.

Pentru modificarea salariilor trebuie intocmita o decizie colectiva. (modelul de decizie il gasiti aici).

Totodata, modificarea salariilor trebuie operata si in REVISAL cel tarziu in ziua lucratoare anterioara implinirii termenului de 20 zile lucratoare de la data modificarii

Studiu de caz: Durata instruirii SSM in cazul unui CIM cu timp partial

Conform art. 76 din H.G. 1425 din 2006 privind Normele de aplicare ale Legii 319 din 2006 – Legea Securitatii si Sanatatii in munca, instruirea lucratorilor in domeniul securitatii si sanatatii in munca se efectueaza in timpul programului de lucru, iar perioada in care se desfasoara instruirea este considerata timp de munca. 
Instruirea lucratorilor in domeniul SSM cuprinde trei faze:
– instruirea introductiv-generala;
– instruirea la locul de munca;
– instruirea periodica.
In episodul de azi voi face referire doar la primele doua faze, cea introductiv-generala si cea la locul de munca.

Instruirea introductiv-generala:
Instruirea introductiv-generala se face de catre:
– angajatorul care si-a asumat atributiile din domeniul SSM,
– lucratorul desemnat,
– un lucrator al serviciului intern de prevenire si protectie,
– serviciul extern de prevenire si protectie.
Durata instruirii introductiv-generale depinde de specificul activitatii si de riscurile pentru securitate si sanatate in munca, precum si de masurile si activitatile de prevenire si protectie la nivelul intreprinderii, in general. Totodata, angajatorul stabileste prin instructiuni proprii durata instruirii introductiv-generale si aceasta nu va fi mai mica de 8 ore (art. 87 din H.G. 1425 in 2006).

Instruirea la locul de munca:
Instruirea la locul de munca se face numai dupa instruirea introductiv-generala si are ca scop prezentarea riscurilor pentru securitate si sanatate in munca, precum si masurile si activitatile de prevenire si protectie la nivelul fiecarui loc de munca, post de lucru si/sau fiecarei functii exercitate.
Instruirea la locul de munca se face tuturor lucratorilor, inclusiv la schimbarea locului de munca in cadrul intreprinderii si se face de catre conducatorul direct al locului de munca.
Durata instruirii la locul de munca depinde de riscurile pentru securitate si sanatate in munca, precum si de masurile si activitatile de prevenire si protectie la nivelul fiecarui loc de munca, post de lucru si/sau fiecarei functii exercitate si nu va fi mai mica de 8 ore (art. 92 din H.G. nr. 1425 din 2006). Totodata, durata instruirii se stabileste prin instructiuni proprii de catre conducatorul locului de munca respectiv impreuna cu:
– lucratorul desemnat,
– un lucrator al serviciului intern de prevenire si protectie,
– serviciul extern de prevenire si protectie.
In concluzie, atat durata instruirii introductiv-generale cat si durata instruirii la locul de munca nu poate fi mai mica de 8 ore si se efectueaza in timpul programului de lucru, iar perioada in care se desfasoara instruirea este considerata timp de munca (lucru precizat si in art. 21 din Legea 319 din 2006 privind Securitatea si Sanatatea in Munca). 
Acum, in lege Normele de aplicare ale Legii 319/2006 nefacandu-se nici o precizare asupra lucratorilor incadrati cu CIM cu timp partial unde in modelul de contract la cap. H, alin. 2 lit (c) se precizeaza ca „nu se vor efectua ore suplimentare, cu exceptia cazurilor de forta majora sau pentru alte lucrari urgente destinate prevenirii producerii unor accidente sau inlaturarii consecintelor acestora”, atunci in cazul lucratorilor cu CIM partial vom proceda astfel (exista trei posibilitati):
1. Fie instruirea introductiv-generala si cea la locul de munca o efectuam in „n” zile functie de norma de munca a salariatului, dar in acest caz riscam ca o mare parte din executarea CIM sa se deruleze doar pentru efectuarea instruirii in domeniul SSM al salariatului;
2. Fie incheiem in prima faza un contract individual de munca cu timp partial de 16 ore/luna cu repartizarea numarului de ore in primele doua zile (pentru efectuarea celor doua instruiri) apoi, ulterior, din cea de-a treia zi de contract sa incheiem un act aditional de modificare a duratei muncii la cea convenita de partile raportului de munca. Dar si acest lucru ar putea crea ceva „batai de cap” la calcularea salariului pe luna respectiva precum si la intocmirea declaratiilor aferente;
3. O a treia varianta ar fi instruirea lucratorului conform normei sale de munca cu mentiunea in fisa de instruire individuala ca „durata instrucajului s-a afectuat „n” ore conform normei de munca precizata in CIM nr….”. Acest lucru se va mentiona si in instructiunile proprii in domeniul SSM elaborate de conducatorul unitatii. 
Dar, nu uitati: orice varianta ati alege luati legatura si cu un inspector SSM din cadrul Inspectoratului Teritorial de Munca (pentru ca dansii vor veni la dumneavoastra in control) si precizati modul efectuarii instruirilor in Instructiunile Proprii elaborate la nivelul unitatii.

Modificari legislative – legea zilierilor

De curand a aparut pe site-ul Ministerului Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Pesoanelor Varstnice un proiect de lege pentru modificarea si completarea Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activitati cu caracter ocazional desfasurate de zilieri. Nu am sa vorbesc acum despre actuala lege, acest lucru am facut-o cu ceva timp in urma aici, ci am sa trec in revista modificarile si completarile ce vor fi aduse acestei legi daca proiectul va trece de cele doua camere ale Parlamentului si va fi aprobat.

Art. 1 semodifica si va avea urmatorul cuprins:
(1) In intelesul prezentei legi, urmatorii termeni se definesc dupacum urmeaza:
a) zilier persoana fizica ce are capacitate de munca si care desfasoara activitati necalificate cu caracteocazional, pentru un beneficiar, contra unei remuneratii;
b) beneficiar de lucrari, denumit in continuare beneficiar persoana juridica, persoana fizica autorizata, intreprinderea individuala, intreprinderea familiala, pentru care zilierul  desfasoara activitati necalificate cu caracter ocazional. Institutiile publice nu au calitatea de beneficari in sensul prevazut de prezenta lege;
c) Registrul de evidenta a zilierilor, denumit in continuare Registru registru cu regim special intocmit de catre beneficiar pentru a tine evidentazilnica a zilierilor;
d) activitati cu caracter ocazional activitatile care se desfasoara in mod intamplator, sporadic, sau accidental, care nu au caracter permanent (In noul proiect aflat in dezbatere se face o precizare foarte clara asupra definitiei de „activitate cu caracter ocazional”).
(2)  Pot  desfasura  activitati  necalificate  cu  caracter  ocazional  si  cetatenii  altor  state  sau  apatrizii  care  au domiciliul sau, dupa caz, resedinta in Romania, in conditiile legislatiei romane.
2. Articolul 2 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
Art.  2. 
(1) Prin  derogare de la prevederile  Legii  nr. 53/2003   Codul  muncii,  republicata, prezenta lege reglementeaza modul in care zilierii pot desfasura activitati necalificate cu caracter ocazional.
(2) In situatia in care activitatile cu caracter ocazional sunt desfasurate de persoanele fizice apte de munca, din familiile beneficiare de ajutor social, respectiv de persoanele singure beneficiare de ajutor social, prin derogare de la prevederile art. 8 alin. (1) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificarile si completarile ulterioare, veniturile astfel realizate nu se iau in considerare la mentinerea dreptului de ajutor social.
3. Articolul 3 se modifica si siva avea urmatorul cuprins:
Art. 3.
(1) Raportul dintre zilier si beneficiar se stabileste prin acordul de vointa al partilor, fara incheierea unui contract individual de munca.
(2) O persoana poate desfasura activitati ca zilier numai daca a implinit varsta de cel putin 16 ani.
(3) Minorii cu varsta cuprinsa intre 15 si16 ani pot desfasura activitate ca zilieri numai cu acordul parintilor sau alreprezentantilor legali. Acordul parintilor/reprezentantilor legali se exprima in forma autenticacu precizarea activitatilor care urmeaza sa se desfasoare de catre minor/minori si se consemneaza de catre beneficiar in Registru. Modelul de acord se stabileste prin ordin al ministrului muncii,familiei, protectiei sociale siprotectiei sociale.
(4) Lucratorii minori respectiv, minorii in varsta de cel putin 15 ani si de cel mult 18 ani, desfasoara ca ziliernumai activitati potrivite cu dezvoltarea lor fizica si aptitudinile de care dau dovada, daca astfel nu le sunt incalcate dreptul la dezvoltare fizica, mentala, spirituala, morala si sociala, dreptul la educatie si nu le este periclitata starea de sanatate.

4. Titlul CAPITOLUL II se modifica si va avea urmatorul cuprins:
CAPITOLUL II Desfasurarea activitatilor decatre zilieri
5. La art. 4 alin. (3) se abroga (articolul care spunea ca „nici o persoana nu poate fi angajata zilier daca nu a implinit varsta de 16 ani”– vezi propunerile de la art. 3 alin. 3)
6. La articolul 5 alin. (2) lit. d) si lit. e) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
d) sa asigure informarea zilierului cu privire la activitatea pe care urmeaza sa o presteze, precum si cu privire la drepturile si obligatiile sale;
e) sa plateasca zilierului remuneratia cuvenita, in numerar sau prin mijloace de plata electronice, la sfarsitul fiecarei zile; plata remuneratiei se poate realiza cel mai tarziu la sfarsitul saptamanii numai cu acordul exprimat in scris de catre zilier si beneficiar; modalitatea de plata electronica si aspectele care privesc plata remuneratiei la sfarsitul saptamanii se stabilescprin normele metodologice de aplicare a prezentei legi. (element introdus nou!! plata electronica si plata la sfarsitul unei saptamani de lucru, dar numai cu acordul scris al zilierului).
7. La articolul 5 alin. (2)lit. f) se abroga (articolul care sounea ca „beneficiarul trebuie sa asigure pe propria cheltuiala echipamentele de lucru si de protectie”– acesta se regaseste la alin. 3 lit. f din noul proiect).
8. La articolul 5, dupa alin. (2), se introduce un alineat nou alin. (3) cu urmatorul cuprins (aliniat nou si de mare importanta, zic eu!):
(3) In domeniul securitatii si sanatatii in munca beneficiarul are urmatoarele obligatii:
a) sa asigure securitatea si sanatatea in munca a zilierilor;
b) sa fie in posesia unui document privind identificarea pericolelorla care pot fi expusi zilierii in timpul desfasurarii activitatilor si masurile de prevenire si protectie stabilite;
c) sa asigure instruirea zilierului, inaintede inceperea activitatii si/sau la schimbarea loculuide munca, cu privire la pericolele la care poate fi expus si la masurile de prevenire si protectie pe care trebuie sale respecte;
d)  sa  solicite  zilierilor,  asumarea  pe  propria  raspundere,  prin  semnatura,  ca  starea  sanatatii  ii  permite desfasurareaactivitatilor repartizate de beneficiar;
e) sa puna la dispozitie zilierilor echipamente de munca adecvate care nu pun in pericol securitatea si sanatatea acestora;
f) sa asigure, in mod gratuit, echipamente individuale de protectie adecvate activitatii desfasurate de zilieri;
g) sa comunice de indata, catre inspectoratul teritorial de munca pe raza caruia sa produs, orice eveniment in care au fost implicati zilieri.
h) sa inregistreze accidentele de munca suferite de zilieri in timpul activitatii, pe baza proceselor verbale de cercetare. Modalitatea de inregistrare se stabileste prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi.
9. Dupa articolul 5 se introduce un articol nou, art. 51 cu urmatorul cuprins:
Art. 51 Cercetarea evenimentului in care au fost implicati zilieri se realizeaza de catre inspectoratul teritorial de munca pe raza caruia a acesta sa produs.
10. Articolul 7 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
Art. 7.
(1) Beneficiarul are obligatia sa inregistreze in Registru, in ordine cronologica, fara a lasa pagini si pozitii libere intre inregistrari, toti zilierii care desfasoara activitati in baza prezentei legi. Registrul, snuruit, parafat si cu filele numerotate, se completeaza zilnic, exceptandperioadele in care nuse apeleaza la munca zilierilor, in conformitate cu dispozitiile normelor metodologice de aplicare a prezentei legi.
(2) Beneficiarul va inainta lunar, pana cel tarziu la data de5 a fiecarei luni, catre inspectoratul teritorial de munca de pe raza judetului in care isi are sediul un extras al Registrului, continand inregistrarile din luna precedenta. Transmiterea extrasului se poate face si pe suport electronic, dupa caz. Modelul registrului electronic de evidentaa zilierilor si modalitatea de completare se aproba prin ordin al ministrului muncii, familiei si protectiei sociale.
(3) Inspectia Muncii va centraliza la nivelnational datele transmise potrivit alin. (2), de catre inspectoratele teritoriale de munca pentru a monitoriza respectarea prevederilor prezentei legi.
11. La articolul 8 alin. (1)se modifica si va avea urmatorul cuprins:
(1) Activitatea desfasurata in conditiile prezentei legi nu confera zilierului calitatea de asigurat in sistemul public de pensii, sistemul asigurarilor sociale pentru somaj, in sistemul de asigurari pentru accidente de munca siboli profesionalesi nici in sistemul de asigurari sociale de sanatate. Acesta va putea incheia, optional, o asigurare de sanatate, de pensie si/sau de asigurari pentru accidente de munca si boliprofesionale.
12. Dupa articolul 8 se introduce un articol nou, art. 81 cu urmatorul cuprins:
Art. 81  In situatia produceriiunui eveniment care are ca urmare accidentarea zilierului, beneficiarul este obligat sa asigure cheltuielile necesare ingrijirilor medicale din fonduri proprii.
13. Articolul 9 alin. (2) si alin. (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
(2) Cuantumul remuneratiei brute orare stabilite de parti nu poate fi mai mica decat valoarea/ora a salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata, si nici mai mare de 10 lei/ora si se acorda la sfarsitul fiecarei zile de lucru, inainte de semnarea in Registrul de evidentaa zilierilor de catre zilier si beneficiar.
(3) Dovada platii remuneratiei se face prin semnatura zilierului in Registrul de evidenta a zilierilor.
14. Articolul 10 semodifica si va avea urmatorul cuprins:
Art. 10 (1) Persoana care desfasoara activitati necalificate cu caracter ocazional in baza prezentei legi se prezuma ca este apta pentru prestarea acestora si isi asuma pe proprie raspundere, prin semnarea in Registru, ca starea sanatatii sale ii permite desfasurarea activitatilor repartizate de beneficiar.
(2) Zilierii au urmatoarele obligatii in domeniul securitatii si sanatatii in munca:
a) sa isi insuseasca si sa respecte masurile de prevenire si protectie stabilite de beneficiar;
b) sa utilizeze corect echipamentele de munca puse la dispozitie decatre beneficiar;
c) sa utilizeze corect echipamentul individualde protectie acordat si, dupa utilizare, sa il inapoieze sau sa il puna la locul destinat pentru pastrare;
d)  sa  nu  procedeze  la  scoaterea  din  functiune,  la  modificarea,  schimbarea  sau  inlaturarea  arbitrara  a dispozitivelor de securitate proprii ale echipamentelor demunca;
e) sa comunice imediat beneficiarului orice situatie de munca despre care au motive intemeiate sa o considere un pericol pentru securitatea si sanatatea zilierilor;
f) sa puna la dispozitia  inspectorilor de munca informatiile si documentele solicitate cu ocazia controlului.
(3) Beneficiarul care foloseste minori in varsta de cel putin 15 ani si de cel mult 18 ani pentru desfasurarea de activitati necalificate cu caracter ocazional are obligatia de a respecta si dispozitiile Hotararii Guvernului nr. 600/2007 privind protectia tinerilor la locul de munca, cu modificarile si completarile ulterioare.
15. Articolul 11 semodifica si va avea urmatorul cuprins:
Art. 11. 
(1) Munca necalificata cu caracter ocazionalse poate presta in urmatoarele domenii prevazute in Clasificarea activitatilor din economia nationala, actualizata:
a) agricultura, vanatoare si servicii anexediviziunea 01;
b) silvicultura, exclusiv exploatari forestierediviziunea 02;
c) pescuit si acvaculturadiviziunea 03;
d) tratarea si eliminarea deseurilor nepericuloaseclasa 3821;
e) recuperarea materialelor grupa 383;
f) comert cu ridicata al produselor agricole brute si al animalelor viigrupa 462;
g) activitati de organizare a expozitiilor, targurilor si congreselorgrupa 823;
h) publicitategrupa 731;
i)  activitati  de  interpretare  artisticaspectacole  -clasa  9001,  activitati  suport  pentru  interpretarea  artistica– spectacole -clasa 9002 si activitati de gestionare a salilor despectacole -clasa 9004.
(2) Manipularea de marfuri se poate presta, in conditiile prezentei legi, in activitatile de transporturi maritime si costiere de marfa grupa 502 si transport de marfa pe cai navigabile interioare grupa 504.
16. La articolul 12 alin. (1) lit. b) semodifica si va avea urmatorul continut:
incalcarea prevederilor art. 5 alin. (2) lit. a) d), alin. (3) lit. e) f) si art. 7 alin. (1) si (2) cu amenda de 6.000 lei;
17. La articolul 12 alin. (1) dupa lit. c) se introduc doua litere noi, lit. d) si lit. e) care vor avea urmatorul cuprins:
d) beneficiarul care foloseste zilieri pentru alte activitati decat cele expres reglementate de prezenta lege se sanctioneaza cu amenda de la 10.000 la 20.000 lei;
e) beneficiarul care foloseste zilieri pentru desfasurarea de activitati necalificate cu caracter ocazional fara respectarea dispozitiilor art. 4 se sanctioneaza cu amenda de6.000 lei.
18. La articolul 12 dupa alineatul(1) se introduce un alineat nou, alin. (11), care va avea urmatorul
cuprins:
(11) Contravenientulpoate achita pe loc sau in termen de cel mult 48 de ore de la data incheierii procesului-verbal ori, dupa caz, de la data comunicarii acestuia, jumatate din minimul amenzii prevazute la art. 12 alin. (1), agentul constatatorfacand mentiune despre aceasta posibilitate in procesulverbal.
19. Articolul 13 semodifica si va avea urmatorul cuprins:
Art. 13 (1) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor prevazute laart. 12 alin. (1) lit. a), b), d) si e) se realizeaza de catre inspectorii de munca.
(2) Constatarea contraventiei si aplicarea sanctiunii prevazuta laart. 12 alin. (1) lit. c) se realizeaza de catre Agentia Nationala de Administrare Fiscala.

Si cele doua anexe care fac referire la forma Registrului de evidenta al zilierilor si modul de completare al acestuia vor suferi modificari. Astfel:

unde,
A – Remuneratia bruta convenita
B Remuneratia neta platita
C Semnatura de confirmare de primire a banilor
D – Loc pentru stampila si semnatura beneficiarului

Concediul de maternitate vs. concediul de paternitate

Pentru ca foarte multi confunda ce este unul si ce este altul, azi mi-am propus sa pun „sub lupa” aceste doua tipuri de concedii.

1. Concediul de maternitate:
Concediul de maternitate are caracterul unui concediu medical si este acordat de catre medicul specialist in obstetrica-ginecologie (sau de catre medicul de familie), in baza unei scrisori medicale, exclusiv femeii gravide sau lauze. 
Concediul de maternitate are o durata de 126 zile calendaristice si este format din:
concediu prenatal (sau de sarcina), care se poate acorda pe o perioada de 63 zile inainte de sarcina,
concediu postnatal (sau de lauzie), care se poate acorda pe o perioada de 63 zile dupa nastere.
Cele 126 zile se pot compensa intre ele in functie de recomandarea medicului sau de optiunea personala. Distributia concediului de maternitate inainte si dupa nastere poate fi oricare: fie 63 zile inainte de nastere si 63 de zile dupa nastere, fie 84 zile inainte si 42 dupa; singura conditie obligatarie este efectuarea a 42 zile din concediul postnatal (conform O.U.G. 96/2003).
Conditia ca femeia insarcinata sau lauza sa poata beneficia de concediu si indemnizatia de maternitate este:
– stagiul minim de cotizare este de 6 luni in ultimele 12 luni anterioare lunii pentru care se acorda concediul medical;
– sa fie cetatean roman sau din state membre UE
– sa aibe domiciliul in Romania.
De asemenea, mai beneficiaza de concediu si indemnizatie de maternitate femeile gravide sau lauze care au incetat plata contributiei de asigurari sociale, dar care nasc in termen de 9 luni de la data pierderii calitatii de asigurat
Indemnizatia de maternitate se calculeaza ca 85% din media veniturilor lunare din ultimele 6 luni, pe baza carora s-a stabilit contributia individuala de asigurari sociale, din cele 12 luni din care s-a constituit stagiul de cotizare. 
De retinut ca, indemnizatia de maternitate nu se impoziteaza, singurul lucru care se retine fiind C.A.S.-ulIndemnizatia de maternitate se suporta integral din bugetul asigurarilor sociale de stat.
Ce mai este de retinut este ca, angajatorul nu poate dispune concedierea salariatei pe perioada concediului de maternitate (acest lucru nu se aplica în cazul concedierii pentru motive ce intervin ca urmare a reorganizării judiciare sau a falimentului angajatorului, în condiţiile legii).
2. Concediul de paternitate (sau concediul paternal):
Concediul paternal este reglementat de Legea nr. 210/1999 si se acorda la cerere tatalui copilului in primele 8 saptamani de la nastere, singura conditie este ca tatal sa aibe statut de salariat.
Concediul paternal are durata de 5 zile lucratoare. Daca tatal a absolvit un curs de puericultura, durata concediului paternal se majoreaza cu inca 10 zile lucratoare

Indemnizatia privind concediul paternal se plateste din fondul de salarii si este egala cu salariul brut corespunzator perioadei respective.


%d blogeri au apreciat: