Noutati legislative 2019

Iata ca Noul An bate la usa si ne aduce noi modificari. Dupa cum bine ati aflat deja din Media, in data de 28.12.2018 a fost adoptata o Ordonanta (n.r. OUG 114/2018) privind instituirea unor masuri in domeniul investitiilor publice si a unor masuri fiscal-bugetare, modificarea si completarea unor acte normative si prorogarea unor termene, aceasta fiind publicata azi, 29.12.2018 si in Monitorul Oficial. Aceasta Ordonanta aduce, printre altele, si stabilirea salariului  minim brut pe tara garantat in plata diferentiat pentru anumite domenii  de activitate, introducandu-se astfel masuri suplimentare pentru combaterea muncii la negru.
Dar, sa o luam pe indelete, spicuind din textul Ordonantei:
Prin derogare de la prevederile art. 102 alin. (2) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificarile si completarile ulterioare, incepand cu data de 1 ianuarie 2019, valoarea punctului de pensie se mentine la 1.100 lei si incepand cu 1 septembrie 2019 valoarea punctului de pensie se majoreaza cu 15% si este de 1.265 lei.
Incepand cu 1 ianuarie 2019, nivelul indemnizatiei sociale pentru pensionari, prevazuta de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 6/2009 privind instituirea pensiei sociale minime garantate, aprobata prin Legea nr. 196/2009, cu modificarile ulterioare, se mentine la 640 lei si incepand cu 1 septembrie 2019 se majoreaza cu 10% si este de 704 lei.
In anul 2019, indicele de corectie prevazut la art. 170 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificarile si completarile ulterioare, este de 1,20.
Prin derogare de la prevederile art. 38 alin. (4) din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare, incepand cu 1 ianuarie 2019, salariile de baza, soldele de functie/salariile de functie, indemnizatiile de incadrare, se majoreaza cu 1/4 din diferenta dintre salariul de baza, solda de functie/salariul de functie, indemnizatia de incadrare prevazute de lege pentru anul 2022 si cel/cea din luna decembrie 2018. Aceste prevederi nu se aplica personalului salarizat potrivit art. 11 si art. 13 din Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificarile si completarile ulterioare. Totodata, incepand cu 1 ianuarie 2019, cuantumul sporurilor, indemnizatiilor, compensatiilor, primelor si al celorlalte elemente ale sistemului de salarizare care fac parte, potrivit legii, din salariul brut lunar, solda lunara de care beneficiaza personalul platit din fonduri publice, se mentine cel mult la nivelul cuantumului acordat pentru luna decembrie 2018, in masura in care personalul ocupa aceeasi functie si isi desfasoara activitatea in aceleasi conditi. 
Prin derogare de la prevederile art. 21 din Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificarile si completarile ulterioare, in perioada 2019 – 2021, munca suplimentara efectuata peste durata normala a timpului de lucru de catre personalul din sectorul bugetar incadrat in functii de executie sau de conducere, precum si munca prestata in zilele de repaus saptamanal, de sarbatori legale si in celelalte zile in care, in conformitate cu reglementarile in vigoare, nu se lucreaza, in cadrul schimbului normal de lucru, se vor compensa numai cu timp liber corespunzator acestora. Prin exceptie, pentru activitatea desfasurata de personalul militar, politistii, functionarii publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare si personalul civil din institutiile publice de aparare, ordine publica si securitate nationala, in zilele de repaus saptamanal, de sarbatori legale si in celelalte zile in care, in conformitate cu reglementarile in vigoare, nu se lucreaza, se acorda drepturile prevazute de legislatia in vigoare in luna iunie 2017. Baza de calcul pentru acordarea acestor drepturi o reprezinta solda de functie/salariul de functie cuvenit(a).
Legea 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, aduce modificari si ea. Astfel, dupa articolul 375 se introduce un articol nou, art.375^1, cu urmatorul cuprins: ”Art. 375^1- Persoanele juridice care realizeaza incasari din activitati publicitare la produse din tutun si bauturi alcoolice contribuie cu o cota de 12% din valoarea acestor incasari, dupa deducerea taxei pe valoarea adaugata, care se constituie venit la bugetul de stat.”
Legea nr. 52/2011 privind exercitarea unor activitati cu caracter ocazional desfasurate de zilieri, se modifica si completeaza dupa cum urmeaza:

La Articolul 4 se introduc 3 noi alineate, respectiv alineatele (6), (7) si (8),cu urmatorul cuprins:
„(6) O persoana nu poate presta activitati in regim zilier mai mult de 120 de zile in decursul unui an calendaristic, indiferent de numarul de beneficiari, cu exceptia zilierilor care presteaza activitati in domeniul cresterii animalelor in sistem extensiv prin pasunatul sezonier al ovinelor, bovinelor, cabalinelor, activitati sezoniere in cadrul gradinilor botanice aflate in subordinea universitatilor acreditate, precum si in domeniul viticol, pentru care perioada poate fi de 180 de zile in decursul unui an calendaristic.
(7) Beneficiarul nu poate utiliza o persoana mai mult de 25 de zile calendaristice in mod continuu in activitatile de tip zilier.
(8) Daca activitatea depusa de zilier necesita o perioada mai mare decat cea prevazuta la alin.(7), acesta poate fi utilizat pe baza de contract de munca pe perioada  determinata.”
Alineatul (1) de la Articolul 13 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
” (1) Munca necalificata cu caracter ocazional se poate presta in urmatoarele domenii prevazute in Clasificarea activitatilor din economia nationala, actualizata:
a) agricultura, vanatoare si servicii anexe – diviziunea 01;
b) silvicultura, cu exceptia exploatari forestiere – diviziunea 02;
c) pescuit si acvacultura – diviziunea 03;”
La alineatul (1) de la articolul 14, dupa litera h) se introduce o noua litera, respectiv litera j), cu urmatorul cuprins:
„j) nerespectarea de catre zilier a prevederilor art.4, alin.(6) se sanctioneaza cu amenda de la 500 lei la 2.000 lei.”
Alineatul (3) al articolului 14 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„(3) Contravenientul poate achita pe loc sau in termen de cel mult 15 zile de la data inmanarii procesului-verbal ori, dupa caz, de la data comunicarii acestuia, jumatate din minimul amenzii prevazute la alin. (1), agentul constatator facand mentiune despre aceasta posibilitate in procesul-verbal.”

Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

La articolul 60, dupa punctul 4 se introduce un nou punct,  punctul 5  cu urmatorul cuprins:”5. persoanele fizice, pentru veniturile realizate din salarii si asimilate salariilor prevazute la art. 76 alin. (1) – (3), in perioada 1 ianuarie 2019-31 decembrie 2028, inclusiv, pentru  care sunt indeplinite urmatoarele conditii:a) angajatorii desfasoara activitatii  in sectorul constructii care cuprind: i) activitatea de constructii definita la codul CAEN 41.42.43 – Sectiunea F –CONSTRUCTIIii) domeniile de producere a materialelor de constructii, definite de urmatoarele coduri CAEN:2312- Prelucrarea si fasonarea sticlei plate; 2331- Fabricarea placilor si dalelor din ceramic;2332- Fabricarea caramizilor, tiglelor si altor produse pentru constructii din argila arsa;2361- Fabricarea produselor din beton pentru constructii;2362- Fabricarea produselor din ipsos pentru contructii;2363- Fabricarea betonului;2364- Fabricarea mortarului;2369- Fabricarea altor articole din beton, ciment si ipsos;2370- Taierea, fasonarea si finisarea pietrei;2223- Fabricarea articolelor din material plastic pentru constructii;1623- Fabricarea altor elemente de dulgherie si tamplarie pentru constructii;2512- Fabricarea de usi si ferestre din metal;2511- Fabricarea de constructii metalice si parti componente ale structurilor metalice;0811- Extractia pietrei ornamentale si a pietrei pentru constructii, extractia pietrei calcaroase, ghipsului, cretei si a ardeziei;0812- Extractia pietrisului si nisipului;711- Activitati de arhitectura, inginerie si servicii de consultanta tehnica;b) angajatorii realizeaza cifra de afaceri din activitatile mentionate la lit. a) in limita a cel putin 80% din cifra de afaceri totala, calculata cumulat de la inceputul anului, inclusiv luna in care aplica scutirea; c) veniturile brute lunare din salarii si asimilate salariilor prevazute la art. 76 alin. (1) – (3), realizate de persoanele fizice  pentru care se aplica scutirea, sunt cuprinse intre 3.000 si 30.000 lei lunar, inclusiv si sunt realizate in baza contractului individual de munca;d) scutirea se aplica potrivit instructiunilor la ordinul comun al ministrului finantelor publice, al ministrului muncii, familiei, protectiei sociale si persoanelor varstnice si al ministrului sanatatii, prevazut la art. 147 alin. (17), iar Declaratia privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate reprezinta declaratie pe propria raspundere pentru indeplinirea conditiilor de aplicare a scutirii.”
Dupa articolul 138 se introduce un nou articol, articolul 1381 care va avea urmatorul cuprins:”ART. 1381Prevederi speciale pentru domeniul constructiilor     (1) In perioada 1 ianuarie 2019-31 decembrie 2028, inclusiv, pentru persoanele fizice care realizeaza venituri din salarii si asimilate salariilor realizate in baza contractelor individuale de munca incheiate cu angajatori care desfasoara activitati  in sectorul constructii si care se incadreaza in conditiile prevazute la art 60 pct. 5, cota contributiei de asigurari sociale prevazuta la art. 138 lit.a) se reduce  cu cota de 3,75%. (2) Persoanele prevazute la alin. (1) care datoreaza contributia la fondul de pensii administrat privat reglementat de Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, sunt scutite de la plata acestei contributii in limita cotei prevazute la alin. (1).(3) Prevederile alin. (1) si (2) se aplica potrivit instructiunilor la ordinul comun al ministrului finantelor publice, al ministrului muncii, familiei, protectiei sociale si persoanelor varstnice si al ministrului sanatatii, prevazut la art. 147 alin. (17).”

Astfel, in domeniul constructiilor, in perioada 01.01.2019 – 31.12.2028, cota CAS in conditii normale de munca, datorata de catre persoanele fizice care au calitatea de angajati va fi de 21,25%.

Articolul 140 se modifica si va avea urmatorul cuprins:”Baza de calcul al contributiei de asigurari sociale datorate de angajatori sau persoane asimilate acestora(1)    Pentru persoanele fizice si juridice care au calitatea de angajatori sau sunt asimilate acestora, baza lunara de calcul pentru contributia de asigurari sociale o reprezinta suma castigurilor brute prevazute la art. 139, realizate de persoanele fizice care obtin venituri din salarii sau asimilate salariilor asupra carora se datoreaza contributia, pentru activitatea desfasurata in conditii deosebite, speciale sau in alte conditii de munca.(2) Nu se cuprind in baza lunara de calcul al contributiei de asigurari sociale datorata de angajatorii care desfasoara activitati  in sectorul constructii si care se incadreaza in conditiile prevazute la art 60 pct. 5, veniturile  din salarii si asimilate salariilor realizate de persoanele fizice realizate in baza contractelor individuale de munca incheiate cu acesti angajatori, in perioada 1 ianuarie 2019-31 decembrie 2028, inclusiv.”
La articolul 146, alineatele (5) si (51) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:”(5) Calculul contributiei de asigurari sociale datorate de catre persoanele fizice care obtin venituri din salarii sau asimilate salariilor, precum si de catre institutiile prevazute la art. 136 lit. d) – f) se realizeaza prin aplicarea cotelor stabilite potrivit art. 138 lit. a) sau art. 1381, dupa caz, asupra bazelor lunare de calcul prevazute la art. 139, art. 143 – 145, dupa caz, in care nu se includ veniturile prevazute la art. 141 si 142.(51) Contributia de asigurari sociale datorata de catre persoanele fizice care obtin venituri din salarii sau asimilate salariilor, in baza unui contract individual de munca cu norma intreaga sau cu timp partial, calculata potrivit alin. (5), nu poate fi mai mica decat nivelul contributiei de asigurari sociale calculate prin aplicarea cotelor stabilite potrivit art. 138 lit. a) sau art. 1381, dupa caz, asupra salariului de baza minim brut pe tara in vigoare in luna pentru care se datoreaza contributia de asigurari sociale, corespunzator numarului zilelor lucratoare din luna in care contractul a fost activ.”
La articolul 146, dupa alineatul (54) se introduce un nou alineat, alineatul (55), cu urmatorul cuprins:„(55) In situatia in care, prin hotarare a Guvernului se utilizeaza, in aceeasi perioada, mai multe valori ale salariului minim brut pe tara, diferentiat in functie de studii, de vechime sau alte criterii prevazute de lege,  in aplicarea prevederilor alin. (51) se ia in calcul valoarea salariului minim brut pe tara prevazuta pentru categoria de persoane pentru care se datoreaza contributia.”

Adica, 2080 lei, inclusiv pentru contractele part-time.

 La articolul 154 alinatul (1),  dupa litera q) se introduce o noua litera, litera r)  cu urmatorul cuprins:„r) persoanele fizice pentru veniturile din salarii si asimilate salariilor in baza contractelor individuale de munca incheiate cu angajatori care desfasoara activitati  in sectorul constructii si care se incadreaza in conditiile prevazute la art. 60 pct. 5, in perioada 1 ianuarie 2019-31 decembrie 2028, inclusiv.” 

Astfel, persoanele care desfasoara activitate in baza contractelor de munca incheiate cu angajatori ce activeaza in domeniul constructiilor, vor fi scutite de la plata contributiei de asigurari sociale de sanatate in perioada 01.01.2019 – 31.12.2028.

Articolul 220.3 se modifica si va avea urmatorul cuprins:” Cota contributiei asiguratorie pentru munca (1)  Cota contributiei asiguratorie pentru munca este de 2,25%.        (2) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), in perioada 1 ianuarie 2019-31 decembrie 2028, inclusiv, cota contributiei asiguratorie pentru munca se reduce la nivelul cotei care se face venit la Fondul de garantare pentru plata creantelor salariale constituit in baza Legii nr. 200/2006 privind constituirea si utilizarea Fondului de garantare pentru plata creantelor salariale, cu modificarile ulterioare, in cazul angajatorilor care desfasoara activitati  in sectorul constructii si care se incadreaza in conditiile prevazute la art 60 pct. 5.”
La articolul 220.6, dupa alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (41), cu urmatorul cuprins:”(41) Prin exceptie de la prevederile alin. (4), in perioada 1 ianuarie 2019-31 decembrie 2028, inclusiv, contributia asiguratorie pentru munca incasata la bugetul de stat de la angajatorii care desfasoara activitati in sectorul constructii si care se incadreaza in conditiile prevazute la art 60 pct. 5, se distribuie integral la Fondul de garantare pentru plata creantelor salariale constituit in baza Legii nr. 200/2006 privind constituirea si utilizarea Fondului de garantare pentru plata creantelor salariale, cu modificarile ulterioare.”

Legea 53/2003 – Codul Muncii:

Dupa alineatul (1^) al articolului 164 din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 345 din 18 mai 2011, cu modificarile si completarile ulterioare, se introduce un nou alineat, alin. (1^3), cu urmatorul cuprins:„(1^3) Prin hotarare a Guvernului se poate stabili salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata pentru anumite domenii de activitate. ”

Astfel, pentru a pune in aplicare cu prevederile Acordului incheiat in data de 29.11.2018 intre Guvernul Romaniei si Federatia Patronatelor Societatilor din Constructii pentru sectorul constructii se vor crea premisele pentru completarea cadrului normativ de nivel primar cu posibilitatea de a reglementa prin hotarare a Guvernului  niveluri ale salariului minim brut pe tara garantat in plata diferentiate pe domenii de activitate. 

  • N.R. Deducand din textul Ordonantei, salariul de baza minim diferentiat pentru ramura constructiilor in perioada 01.01.2019 – 31.12.2028 va fi de 3000 lei fara a include sporuri si alte adaosuri pentru un program normal de lucru în medie de 167,333 ore pe luna.

Autor: Marina Florina

Specialist in resurse umane, cu peste 17 ani experienta, indeplinesc nevoile si cerintele de personal. Ma recomanda o experienta dovedita prin buna administrare a dosarelor de personal, a calculului salariilor sau a recrutarii de personal. Sunt o persoana de echipa, empatica, posed o calitate ridicata a muncii si sunt extrem de auto-motivata.

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile cerute sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat: