Studiu de caz: Concediu medical cod 01 dupa cod 06. Lipsa stagiu de cotizare

In situatia in care unui asigurat i se acorda doua sau mai multe concedii medicale pentru aceeasi afectiune, fara intrerupere intre ele, durata lor se cumuleaza, iar plata se suporta conform art. 12 din O.U.G. nr. 158/2005, aprobata cu modificari si completari prin Legea 399/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, si anume: primele 5 zile calendaristice de catre angajator, urmatoarele din bugetul FNUASS. In aceasta situatie, la calculul indemnizatiilor pentru certificatele de concediu medical in continuare se mentine baza de calcul determinata pentru certificatul de concediu medical initial.
In consecinta, intotdeauna cand exista un certificat medical in continuare acesta va fi privit ca facand parte din concediu initial. Astfel, stagiul de cotizare se verifica in raport cu certificatul medical initial. De asemenea, se pastreaza baza de calcul al concediului medical initial.  
In situatia in care unui asigurat i se acorda in aceeasi luna doua sau mai multe concedii medicale pentru afectiuni diferite, fara intrerupere intre ele, indemnizatia pentru incapacitate temporara de munca se calculeaza si se plateste separat, iar plata se suporta conform art. 12 din O.U.G. nr. 158/2005, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 399/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.
In aceasta situatie, se va plati concediu medical cod 06 iar pentru concediu medical cod 01 se va verifica daca salariatul indeplineste conditia stagiului de cotizare de 6 luni in ultimele 12 anterioare lunii in care a fost acordat concediu medical initial.
Daca un salariat nu indeplineste conditia stagiului de cotizare, acesta nu are dreptul la concediu medical si indemnizatie de incapacitate temporara de munca.
Astfel, potrivit dispozitiilor art. 8 alin. (1) din Normele de aplicare a prevederilor OUG 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate, asiguratii beneficiaza de concedii si indemnizatii, in baza certificatului medical eliberat de medicul curant, conform reglementarilor in vigoare, daca sunt indeplinite cumulativ urmatoarele conditii:
a) indeplinesc stagiul minim de asigurare prevazut la art. 7 din OUG 158/2005, aprobata cu modificari si completari prin Legea 399/2006, cu modificarile si completarile ulterioare;
b) prezinta adeverinta de la platitorul de indemnizatii din care sa reiasa numarul de zile de concediu de incapacitate temporara de munca avute in ultimele 12/24 de luni, cu exceptia urgentelor medico-chirurgicale sau a bolilor infectocontagioase din grupa A.
In concluzie, una dintre conditiile prevazute de lege pentru ca un salariat sa beneficieze de concediu medical si indemnizatie de incapacitate temporara de munca este ca acesta sa indeplineasca stagiu de cotizare. 

Actualizare COR 21.9.2018

A fost publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 810 din 21 septembrie 2018, Ordinul nr. 1943/4869/2018 privind modificarea și completarea Clasificării ocupațiilor din România – nivel de ocupație (șase caractere), aprobată prin Ordinul ministrului muncii, familiei și protecției sociale și al președintelui Institutului Național de Statistică nr. 1.832/856/2011.
Astfel, Clasificarea ocupațiilor din România – nivel de ocupație (șase caractere), aprobată prin Ordinul ministrului muncii, familiei și protecției sociale și al președintelui Institutului Național de Statistică nr. 1.832/856/2011, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 561 din 8 august 2011, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează cu noile ocupații practicate în cadrul economiei naționale, prevăzute în lista de mai jos:

Nr. crt.
Denumire ocupație
Cod COR
1.
expert dezvoltare durabilă
242232
2.
inginer auditor/evaluator sisteme de management de mediu
214311
3.
inginer de cercetare în protecția mediului
214309
4.
inginer în gestiunea integrată a deșeurilor municipale/industriale
214307
5.
inginer mecatronist
214491
6.
inginer pentru controlul poluării mediului
214306
7.
inginer sisteme de transport operațional
214493
8.
inginer sisteme informatice pentru instalații și procese de depoluare
214310
9.
inginer tehnologii informatice în protecția mediului
214308
10.
inginer tehnolog în protecția mediului
214305
11.
inginer utilaje gospodărie comunală și ecologizare/salubrizare
214492
12.
instructor în poligonul de tragere
342309
13.
logistician în transporturi
214955
14.
manager sisteme de transport
132454
15.
recepționer-distribuitor
432113
15.
specialist operare sisteme de poziționare dinamică
214945
16.
surveyor maritim
311538
17.
surveyor fluvial
311539
18.
tehnician mentenanță a sistemelor de poziționare dinamică


311537

Certificate medicale care se platesc fara stagiu de cotizare

Conform art. 9 din OUG 158/2005 actualizata, asiguratii au dreptul la concediu si indemnizatie pentru incapacitate temporara de munca, fara conditii de stagiu de cotizare, în cazul urgentelor medico-chirurgicale, tuberculozei, bolilor infectocontagioase din grupa A, neoplaziilor si SIDA. Lista cuprinzand urgentele medico-chirurgicale, precum si bolile infectocontagioase din grupa A este stabilita prin hotarare a Guvernului.

Totodata, OUG 158/2005, stabilește ca si concediul si indemnizatia de risc maternal se acorda fara stagiu de cotizare.
Astfel, certificatele medicale cu urmatoarele coduri se platesc fara stagiu de cotizare:
05 – Boala infecto-contagioasa din grupa A
06 – Urgenta medico-chirurgicala
12 – Tuberculoza
14 – Neoplazii, SIDA
15 – Risc maternal
Actualizare:
07 – carantina (Covid-19)

51 – boala infecto-contagioasa pentru care s-a instituit masura izolarii (Covid-19)

Acordarea unei zile lucratoare libere pe an pentru ingrijirea sanatatii copilului

Temei legal:

Ziua lucratoare libera pentru ingrijirea sanatatii copilului se acorda in conditiile prevazute de Legea 91/2014, in scopul de a asigura posibilitatea parintilor sau reprezentantilor legali ai copilului de a verifica anual starea de sanatate a acestuia.
Cine beneficiaza de ziua libera:

Titularii dreptului la liber sunt parintii, respectiv reprezentantii legali ai copilului, asigurati in cadrul sistemului asigurarilor sociale de stat.
Persoanele respective au dreptul la liber pentru ingrijirea sanatatii copilului, fara obligatia angajatorului de a plati drepturile salariale aferente.
Sunt considerati copii minori aflati in ingrijirea si intretinerea parintilor sau a reprezentantilor legali cei cu varste cuprinse intre 0-18 ani.
Pentru familiile sau persoanele cu 2 copii se acorda tot o zi lucratoare libera pe an, pentru ingrijirea sanatatii copiilor, ca si in cazul unui singur copil.
Pentru familiile sau persoanele cu 3 sau mai multi copii se acorda doua zile lucratoare libere pe an, consecutive sau separate, dupa cum decide angajatorul.
In cazul in care niciunul dintre parinti, respectiv dintre reprezentantii legali ai copilului nu va solicita ziua lucratoare libera, aceasta nu se va reporta in anul viitor calendaristic.
Angajatorii sunt obligati sa acorde ziua lucratoare libera pentru ingrijirea sanatatii copilului in cazul in care angajatul o cere.
In cazul mai multor cereri simultane din partea angajatilor pentru acordarea liberului, care depasesc 5% din numarul total de angajati, angajatorul va programa, prin rotatie, zilele lucratoare libere, astfel incat sa nu ii fie afectata activitatea.
Nerespectarea de catre angajatori a prevederilor prezentei legi constituie contraventie si se sanctioneaza de catre Inspectia Muncii cu amenda cuprinsa intre 500 si 1.500 lei.

Conditii pentru a beneficia de ziua libera:

Pentru a beneficia de ziua lucratoare libera prevazuta la art. 1 alin. (1) din Legea nr. 91/2014 privind acordarea unei zile lucratoare libere pe an pentru ingrijirea sanatatii copilului parintele sau reprezentantul legal al copilului depune cererea la angajator cu cel putin 15 zile lucratoare inainte de vizita la medic
Vizita la medic poate fi efectuata in sistemul public de sanatate sau in sistemul privat.
Potrivit prevederilor art. 2 alin. (2) din Legea nr. 91/2014, la cerere se ataseaza o copie a documentului din care sa rezulte calitatea de parinte, respectiv de reprezentant legal al copilului, dupa caz, precum si o declaratie pe propria raspundere ca in anul respectiv celalalt parinte sau reprezentant legal nu a solicitat ziua lucratoare libera si nici nu o va solicita
Dupa efectuarea controlului medical, parintele sau reprezentantul legal al copilului are obligatia de a prezenta medicului de familie al copilului documentele ce contin rezultatul controlului medical
Pe baza documentelor prezentate de parinte sau, dupa caz, de reprezentantul legal al copilului, medicul de familie al copilului elibereaza o adeverinta, din care rezulta efectuarea controlului medical.
In situatia in care ziua libera a fost acordata in cursul anului scolar, iar copilul frecventeaza o forma de invatamant preuniversitar, medicul de familie va elibera si o scutire medicala pentru copil.
Ziua lucratoare libera acordata se justifica prin depunerea la angajator a adeverintei eliberata de catre medicul de familie fara perceperea de taxe, in termen de 5 zile lucratoare de la data eliberarii acesteia.

Fisiere atasate:


10 Admirable Attributes of a Great Employee

%d blogeri au apreciat: