Modificari legislative – februarie 2016


Ordinul 594/2013 pentru aprobarea listei standardelor romane care adopta standardele europene armonizate referitoare la echipamentele individuale de protectie a fost modificat de Ordinul 143/2016. Acest Ordin a fost emis de Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice (M.M.F.P.S.P.V.) si publicat in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 101 din data de 10.02.2016.
Redau mai jos textul prezentului ordin asa cum a fost el publicat in Monitor, precum si Lista standardelor romane care adopta standardele europene armonizate referitoare la echipamentele individuale de protectie:

Avand in vedere prevederile art. 10 din Hotararea Guvernului nr. 115/2004 privind stabilirea cerintelor esentiale de securitate ale echipamentelor individuale de protectie si a conditiilor pentru introducerea lor pe piata, cu modificarile ulterioare,in temeiul art. 18 alin. (3) din Hotararea Guvernului nr. 344/2014 privind organizarea si functionarea Ministerului Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice, precum si pentru modificarea unor acte normative, cu modificarile si completarile ulterioare, ministrul muncii, familiei, protectiei sociale si persoanelor varstnice emite urmatorul ordin:
Art. I. Ordinul ministrului muncii, familiei, protectiei sociale si persoanelor varstnice nr. 594/2013 pentru aprobarea Listei standardelor romane care adopta standardele europene armonizate referitoare la echipamentele individuale de protectie, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 209 si 209 bis din 12 aprilie 2013, cu modificarile ulterioare, se modifica dupa cum urmeaza:
1. Articolul 1 va avea urmatorul cuprins:Art. 1. Se aproba Lista standardelor romane care adopta standardele europene armonizate referitoare la echipamentele individuale de protectie, din lista publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria C, nr. 412 din 11 decembrie 2015, prevazuta in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
2. Anexa se modifica si se inlocuieste cu anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
Art. II. Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Ministrul muncii, familiei, protectiei sociale si persoanelor varstnice,
Claudia-Ana Costea

Bucuresti, 28 ianuarie 2016.Nr. 143. 


Ordinul 143/2016 a intrat in vigoare la data de 10.02.2016.


Dispozitia de repartizare este obligatorie sau nu la angajare?

Dispozitia de repartizare nu este obligatorie, legea 76/2002 actualizata nu prevede niciunde acest lucru.
Dar!
Obligatorie este:
 1. anuntarea locurilor de munca vacante la AJOFM/ANOFM in termen de 5 zile lucratoare de la vacantarea acestora (art. 10  alin. 1 din Lg. 76/2002), 
 2. anuntarea ocuparii locurilor de munca vacante ce au fost declarate in termen de o zi de la ocuparea acestora (art. 10 alin. 3 din Lg. 76/2002).

Astfel, angajatorul comunica AJOFM/ANOFM-ului lista cu locurile de munca vacante, iar daca printre somerii inregistrati exista persoane care corespund cerintelor postului declarat vacant, cei de la AJOFM/ANOFM elibereaza dispozitia de repartizare si trimit candidatul. Insa, angajatorul nu este obligat sa il si angajeze. In acest caz, el completeaza instiintarea unde mentioneaza fie ca respectivul candidat nu corespunde postului, fie ca post vacant a fost ocupat. Daca recrutarea pe postul vacant se face din exterior, iar nu din randul somerilor, angajatorul va instiinta de asemenea ca locul de munca ce a fost declarat vacant s-a ocupat.

Formulare obligatorii: Declaratia 205

Conform prevederilor art. 132 alin. (3) din Legea 227/2015, platitorii de venituri din salarii si asimilate salariilor au obligatia sa depuna o declaratie privind calcularea si retinerea impozitului pentru fiecare beneficiar de venit pana in ultima zi a lunii februarie inclusiv. Astfel, potrivit prevederilor art. 133 alin. (1) din Legea 227/2015 pentru veniturile realizate in anul fiscal 2015, obligatiile fiscale sunt cele in vigoare la data realizarii venitului. In concluzie, pentru anul 2015, platitorii de venituri din salarii si asimilate salariilor au obligatia depunerii unei declaratii (formularul 205) informative privind impozitul retinut la sursa si castigurile/pierderile realizate, pe beneficiari de venit pana cel tarziu 29.02.2016 (inclusiv)!!!.
Formularul 205 este cel aprobat prin OPANAF 3605/09.12.2015 si se completeaza si depune de către platitorii de venituri, potrivit titlului III din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare pentru urmatoarele tipuri de venituri: 
 • venituri din drepturi de proprietate intelectuala; 
 • venituri din activitati desfasurate in baza contractelor/conventiilor civile incheiate potrivit Codului civil, precum si a contractelor de agent; 
 • venituri din activitatea de expertiza contabila si tehnica, judiciara si extrajudiciara; 
 • venituri din activitati independente realizate intr-o forma de asociere cu o persoană juridica, microintreprindere; 
 • venituri sub forma castigurilor din operatiuni de vanzare-cumparare de valuta la termen, pe baza de contract, precum si din orice alte operatiuni similare; 
 • venituri obtinute din valorificarea bunurilor mobile sub forma deseurilor din patrimoniul afacerii, potrivit art.78 alin.(1) lit.f) din Legea 571/2003 – Codul fiscal; 
 • castiguri din transferul titlurilor de valoare, altele decat partile sociale si valorile mobiliare in cazul societatilor inchise; 
 • venituri din salarii
 • venituri din dividende; 
 • venituri din dobanzi; 
 • castiguri din transferul valorilor mobiliare in cazul societatilor inchise si al partilor sociale; 
 • venituri din lichidarea persoanei juridice; 
 • venituri din premii; 
 • venituri din jocuri de noroc; 
 • venituri din pensii; 
 • venituri din arendare; 
 • venituri din alte surse. 

In cazul in care, in cursul anului, la nivelul aceluiasi platitor, au fost efectuate plati privind mai multe tipuri de venituri prevazute la punctul 1, se completeaza un singur formular. 
Pentru fiecare tip de venit platit se genereaza in acelasi formular cate un tabel, inscriindu-se datele corespunzatoare, aferente anului de raportare, pe beneficiari de venit.
%d blogeri au apreciat: