Acordarea deducerii personale in 2016


Conform Noului Cod Fiscal intrat in vigoare de la 01.01.2016, deducerea personala se acorda pentru persoanele fizice care au un venit lunar brut de pana la 1500 lei inclusiv, astfel:
– pentru contribuabilii care nu au persoane in intretinere: 300 lei;
– pentru contribuabilii care au o persoana in intretinere: 400 lei;
– pentru contribuabilii care au doua persoane in intretinere: 500 lei;
– pentru contribuabilii care au trei persoane in intretinere: 600 lei;
– pentru contribuabilii care au patru sau mai multe persoane in intretinere: 800 lei.
Pentru contribuabilii care realizeaza venituri brute lunare din salarii cuprinse intre 1501 si 3000 lei inclusiv, deducerile personale sunt degresive.
Pentru contribuabilii care realizeaza venituri brute lunare din salarii de peste 3000 lei, nu se acorda deducere personala.

Sunt considerate persoane in intretinere sotia/sotul, copiii sau alti membri de familie, rudele contribuabilului sau ale sotului/sotiei acestuia pana la gradul al doilea inclusiv, ale caror venituri, impozabile si neimpozabile, nu depasesc 300 lei lunar, cu exceptia veniturilor prevazute la art. 62 lit. o), w) si x) din Legea 2272015 si/sau a pensiilor de urmas cuvenite conform legii, precum si a prestatiilor sociale acordate potrivit art. 58 din Legea 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap.
In cazul in care o persoana este intretinuta de mai multi contribuabili, suma reprezentand deducerea personala se atribuie unui singur contribuabil, conform intelegerii intre parti. Exceptie fac copiii minori ai contribuabililor, caz in care suma reprezentand deducerea personala se atribuie fiecarui contribuabil in intretinerea caruia/carora se afla acestia.
Copiii minori in varsta de pana la 18 ani impliniti ai contribuabilului/contribuabililor sunt considerati intretinuti.

Nu sunt considerate persoane aflate in intretinere, persoanele fizice care detin terenuri agricole si silvice in suprafata de peste 10000mp in zonele colinare si de ses si de peste 20000mp in zonele montane.

Deducerea personala se acorda pentru fiecare luna a perioadei impozabile numai pentru veniturile din salarii la locul unde se afla functia de baza.
Deducerea personala nu se acorda personalului trimis in misiune permanenta in strainatate, potrivit legii.

Totodata, s-a aprobat si calculatorul pentru determinarea deducerilor personale lunare pentru contribuabilii care realizeaza venituri din salarii la functia de baza. Astfel:

–lei –

Venit brut lunar din salarii (VBL)
Deducerea personală lunară stabilită pentru un contribuabil în funcţie de numărul persoanelor aflate în întreţinere
Fără persoane în întreţinere
Cu o persoană în întreţinere
Cu 2 persoane în întreţinere
Cu 3 persoane în întreţinere
Cu 4 sau mai multe persoane în întreţinere
Până la 1.500
300
400
500
600
800
De la 1.501 la 3.000
300 x [1 – (VBL – 1.500)/1.500]
400 x [1 – (VBL – 1.500)/1.500]
500 x [1 – (VBL – 1.500)/1.500]
600 x [1 – VBL – 1.500)/1.500]
800 x [1 – VBL – 1.500)/1.500]
Peste 3.001
0
0
0
0
0


De aici puteti descarca:
1. O.M.F.P. nr. 52/2016 privind aprobarea calculatorului pentru determinarea deducerilor personale lunare pentru contribuabilii care realizeaza venituri din salarii la functia de baza;

2. Model de declaratie pe propria raspundere a salariatului privind persoanele aflate in intretinerea sa.


Modificari legislative – ianuarie 2016.

Legea nr. 62/2011 – Legea dialogului social a fost modificata de Legea nr. 1/2016 la data de 17.01.2016.

Astfel:

Legea dialogului social nr. 62/2011, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 625 din 31 august 2012, cu modificarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:


1. La articolul 1, litera r) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
r) sectoare de activitate – sectoarele economiei nationale care se stabilesc de catre Consiliul National Tripartit si se aproba prin hotarare a Guvernului;”.
2. Articolul 24 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

Art. 24.

(1) La cererea organizatiei sindicale si cu acordul membrilor acesteia, angajatorii vor retine si vor vira sindicatului cotizatia de sindicat pe statele lunare de plata.
(2) Cotizatia platita de membrii de sindicat este deductibila in cuantum de maximum 1% din venitul brut realizat, potrivit prevederilor Codului fiscal.”
3. La articolul 41, dupa alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu urmatorul cuprins:
(5) Un sindicat poate fi afiliat, la nivel national, la o singura federatie sindicala. De asemenea, o federatie sindicala poate fi afiliata, la nivel national, unei singure confederatii sindicale.”
4. La articolul 55, dupa alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (41), cu urmatorul cuprins:
(41) Un angajator poate fi afiliat, la nivel national, la o singura federatie patronala. De asemenea, o federatie patronala poate fi afiliata, la nivel national, la o singura confederatie patronala de rang superior.”
5. La articolul 78, dupa litera f) se introduce o noua litera, litera f1), cu urmatorul cuprins:
f1) stabileste sectoarele de activitate, care se aproba prin hotarare a Guvernului;”.
6. Articolul 134 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

Art. 134.

Partile contractului colectiv de munca sunt angajatorul sau organizatia patronala si angajatii, prin organizatiile sindicale, reprezentati dupa cum urmeaza:
1. Angajatorul sau organizatiile patronale:
a) la nivel de unitate, de catre organul de conducere al acesteia, stabilit prin lege, statut ori regulament de functionare, dupa caz;
b) la nivel de sector de activitate si grup de unitati, de catre organizatiile patronale legal constituite si reprezentative potrivit legii;
c) la nivelul institutiei bugetare si al autoritatilor si institutiilor publice care au in subordine sau in coordonare alte persoane juridice care angajeaza forta de munca, de catre conducatorul institutiei, respectiv de conducatorii autoritatilor si institutiilor publice, dupa caz, ori de catre loctiitorii de drept ai acestora;
d) la nivel de sector de activitate bugetar, de catre reprezentantul legal al autoritatii publice centrale competente.
2. Angajatii:
a) la nivel de unitate, de catre sindicatele legal constituite si reprezentative. In cazul in care sindicatul nu este reprezentativ, reprezentarea se face de catre federatia la care este afiliat sindicatul, daca federatia este reprezentativa la nivelul sectorului din care face parte unitatea; acolo unde nu sunt constituite sindicate, de catre reprezentantii alesi ai angajatilor;
b) la nivelul grupurilor de unitati si al sectoarelor de activitate, de catre organizatiile sindicale legal constituite si reprezentative potrivit legii;
c) la nivelul institutiilor bugetare si al autoritatilor si institutiilor publice care au in subordine sau in coordonare alte persoane juridice care angajeaza forta de munca, de catre organizatiile sindicale reprezentative potrivit legii.”
7. Articolul 137 se abroga.
8. Dupa articolul 138 se introduce un nou articol, articolul 1381, cu urmatorul cuprins:
Art. 1381.
(1) Contractele colective de munca se negociaza si la nivelul regiilor autonome, companiilor nationale, asimilate grupurilor de unitati, precum si la nivelul autoritatilor si institutiilor publice care au in subordine sau in coordonare alte persoane juridice care angajeaza forta de munca. In cazul autoritatilor si institutiilor publice care au in subordine sau in coordonare alte persoane juridice care angajeaza forta de munca, contractul colectiv se incheie intre conducatorul autoritatii sau institutiei publice si sindicatele legal constituite si reprezentative, potrivit legii.
(2) In contractele colective de munca incheiate la nivel de sector de activitate, pentru personalul din sectorul bugetar, partile vor stabili expres modalitatile de negociere a contractelor colective de munca la nivelul autoritatilor si institutiilor care au in subordine sau in coordonare alte persoane juridice care angajeaza forta de munca, autoritati/institutii aflate in coordonarea sau in subordonarea autoritatii publice centrale.” 

%d blogeri au apreciat: