Procedura de decontare a sumelor pentru plata indemnizatiei pentru fiecare zi libera acordata parintilor in contextul pandemiei

A aparut Ordinul nr. 391/2021 privind aprobarea Procedurii de decontare a sumelor pentru plata indemnizatiei pentru fiecare zi libera acordata in conditiile art. 1 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 110/2021 privind acordarea unor zile libere platite parintilor si altor categorii de persoane in contextul raspandirii coronavirusului SARS-CoV-2, a documentelor justificative, precum si a modelului acestora.

Astfel redau mai jos textul Procedurii asa cum a aparut el publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 972 din 12 octombrie 2021:

Art. 1. –

Pentru decontarea sumelor pentru plata indemnizatiei pentru fiecare zi libera acordata in conditiile art. 1 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 110/2021 privind acordarea unor zile libere platite parintilor si altor categorii de persoane in contextul raspandirii coronavirusului SARS-CoV-2, denumita in continuare ordonanta de urgenta, angajatorii depun la agentiile pentru ocuparea fortei de munca judetene, respectiv a municipiului Bucuresti in a caror/carei raza teritoriala acestia sau sucursalele/punctele de lucru ale acestora, dupa caz, isi desfasoara activitatea o cerere, intocmita conform modelului prevazut in anexa nr. 1 la prezenta procedura, care va fi datata si semnata de reprezentantul legal.

Art. 2. –

(1) Cererea prevazuta la art. 1 va fi insotita de urmatoarele documente justificative:

a) lista angajatilor care au beneficiat de zilele libere, precum si indemnizatia acordata pe aceasta perioada, intocmita conform modelului prevazut in anexa nr. 2 la prezenta procedura;

b) copii de pe statele de plata si pontajele din care sa reiasa acordarea indemnizatiei pentru fiecare zi libera;

c) declaratia pe propria raspundere a reprezentantului legal al angajatorului prin care se atesta ca lista prevazuta la lit. a) contine persoanele care indeplinesc conditiile reglementate de ordonanta de urgenta, intocmita conform modelului prevazut in anexa nr. 3 la prezenta procedura;

d) dovada platii impozitului si contributiilor de asigurari sociale, de asigurari sociale de sanatate, precum si a contributiei asiguratorii pentru munca aferente indemnizatiei pentru fiecare zi libera.

(2) Cererea si documentele justificative prevazute la alin. (1) se transmit de catre angajatori electronic sau in format letric la agentiile pentru ocuparea fortei de munca judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, in termenul de 30 de zile de la data efectuarii platii contributiilor si impozitelor aferente indemnizatiei prevazut de art. 8 alin. (2) din ordonanta de urgenta.

(3) Angajatorii isi asuma raspunderea pentru corectitudinea si veridicitatea datelor inscrise in documentele prevazute la alin. (1).

(4) In situatia identificarii unor inadvertente in documentele transmise potrivit alin. (1), precum si in situatia in care informatiile din documentele transmise sunt incomplete sau pe baza acestora nu se poate determina indeplinirea conditiilor legale pentru decontarea sumelor pentru plata indemnizatiei pentru fiecare zi libera, agentiile pentru ocuparea fortei de munca judetene sau, dupa caz, a municipiului Bucuresti solicita angajatorilor clarificari scrise si/sau prezentarea de documente suplimentare.

Art. 3. –

Verificarea de catre agentiile pentru ocuparea fortei de munca judetene, respectiv a municipiului Bucuresti a indeplinirii conditiilor prevazute la art. 1 alin. (1), (5) si (6) si art. 2 din ordonanta de urgenta se face pe baza listelor nominale cu copiii, respectiv cu persoanele evidentiate pe unitati de educatie timpurie anteprescolara, de invatamant sau servicii de zi, intocmite conform modelului prevazut in anexa nr. 4 la prezenta procedura, transmise de catre institutiile publice in a caror coordonare sau subordine se afla unitatile de invatamant sau serviciile de zi, in termenul de maximum 10 zile de la decizia de limitare sau suspendare a cursurilor in unitatea de invatamant sau a activitatilor din serviciile de zi prevazut de art. 9 alin. (1) din ordonanta de urgenta.

Art. 4. –

(1) Stabilirea sau, dupa caz, respingerea dreptului angajatorilor de a beneficia de decontarea sumelor pentru plata indemnizatiei pentru fiecare zi libera se face in baza deciziilor emise de directorii executivi ai agentiilor pentru ocuparea fortei de munca judetene, respectiv a municipiului Bucuresti.

(2) Dreptul angajatorilor de a beneficia de decontarea sumelor pentru plata indemnizatiei pentru fiecare zi libera se respinge in situatia in care cererea si documentele justificative prevazute la art. 2 alin. (1) se transmit dupa implinirea termenului prevazut de art. 8 alin. (2) din ordonanta de urgenta, precum si in situatia in care se constata de catre agentiile pentru ocuparea fortei de munca judetene, respectiv a municipiului Bucuresti neindeplinirea conditiilor de decontare a indemnizatiei.

Art. 5. –

(1) Decontarea sumelor pentru plata indemnizatiei pentru fiecare zi libera se face prin virament in conturile deschise de angajatori la institutiile de credit, in termenul de 30 de zile lucratoare prevazut de art. 8 alin. (3) din ordonanta de urgenta, care curge de la data inregistrarii la agentiile pentru ocuparea fortei de munca judetene, respectiv a municipiului Bucuresti a documentelor prevazute la art. 2 alin. (1).

(2) In situatia prevazuta la art. 2 alin. (4), termenul de 30 de zile lucratoare prevazut de art. 8 alin. (3) din ordonanta de urgenta curge de la data inregistrarii la agentiile pentru ocuparea fortei de munca judetene, respectiv a municipiului Bucuresti a clarificarilor scrise si/sau a documentelor suplimentare solicitate.

Art. 6. –

Debitele rezultate in urma constatarii de catre agentiile pentru ocuparea fortei de munca judetene, respectiv a municipiului Bucuresti a nerespectarii conditiilor de decontare a indemnizatiei pentru fiecare zi libera se recupereaza in conformitate cu prevederile art. 47 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, cu modificarile si completarile ulterioare.

Prezenta procedura va intra in vigoare incepand cu data de 15.10.2021!

Fisiere atasate:

Cerere angajator – Anexa 1 la procedura

Lista angajatilor – Anexa 2 la procedura

Declaratie angajator – Anexa 3 la procedura

Lista nominala a copiilor – Anexa 4 la procedura

Procedura pentru acordarea unor zile libere parintilor pentru supravegherea copiilor

Completari la OUG 147/2020 privind acordarea unor zile libere parintilor pentru supravegherea copiilor

In data de 23.10.2020, Guvernul a aprobat completarea Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr.147/2020 privind acordarea unor zile libere pentru parinti in vederea supravegherii copiilor.

Redau, in continuare,

Procedura pentru acordarea unor zile libere parintilor pentru supravegherea copiilor

in care am inclus si completarile aduse OUG 147/2020, completari prevazute in OUG 182/2020 publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 993 din 27 octombrie 2020:

Domeniul de aplicare:

OUG 147/2020 se va aplica tuturor salariatilor din mediul public si privat, pe perioada in care activitatea didactica in unitatile de invatamant, inclusiv in cele de educatie anteprescolara si prescolara, se desfasoara in scenariile 2 si 3, respectiv prezenta prin rotatie la scoala sau exclusiv online.

Unul dintre parinti are dreptul la zile libere pentru supravegherea copiilor, in situatia in care activitatea didactica in unitatile de invatamant, inclusiv in cele de educatie anteprescolara si prescolara, se desfasoara in scenariile 2 si 3, respectiv prezenta prin rotatie la scoala sau exclusiv online.

Numarul zilelor libere se acorda in functie de perioada prevazuta de hotararea Comitetului judetean pentru situatii de urgenta/Comitetului Municipiului Bucuresti pentru situatii de urgenta.

Conditiile de eligibilitate ale salariatilor:

Prevederile OUG 147/2020 se vor aplica parintilor, care indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:

a) au copii:

 • cu varsta de pana la 12 ani, inscrisi in cadrul unei unitati de invatamant sau de educatie timpurie anteprescolara; sau
 • cu dizabilitati, cu varsta de pana la 26 ani, inscrisi in cadrul unei unitati de invatamant sau de educatie timpurie anteprescolara;
 • cu boli cronice pentru care medicul de familie si/sau medicul specialist au emis adeverinte pentru realizarea educatiei la distanta, in contextul pandemic actual.

b) celalalt parinte nu beneficiaza, la randul sau, de zile libere.

De mentionat ca, prevederile noii ordonante pentru completarea OUG 147/2020, zilele libere se vor acorda numai dupa epuizarea optiunilor prevazute de reglementarile legale in vigoare pentru desfasurarea activitatii prin telemunca sau munca la domiciliu.

Prin OUG 147/2020, se stabileste ca, in categoria parintilor, se va incadra, printre altele, adoptatorul, persoana care are copilul in plasament sau sub tutela, parintele sau reprezentantul legal al persoanei adulte cu handicap sau cu boli cronice inscrise intr-o unitate de invatamant.

Prevederile OUG 147/2020 nu se aplica in cazul in care unul dintre parinti:

 1. este in concediul pentru cresterea copilului sau in cazul art. 11 alin. (2) din OUG 111/2010 sau beneficiaza de concediu pentru ingrijirea copilului cu dizabilitati pana la 7 ani;
 2. este asistentul personal al unuia dintre copiii aflati in intretinere;
 3. se afla in concediu de odihna/concediu fara plata;
 4. are raportul de munca suspendat in cazul intreruperii sau reducerii temporare a activitatii angajatorului, fara incetarea raportului de munca, pentru motive economice, tehnologice, structurale sau similare;
 5. nu realizeaza venituri din salarii si asimilate salariilor, venituri din activitati independente, venituri din drepturi de proprietate intelectuala, venituri din activitati agricole, silvicultura si piscicultura, supuse impozitului pe venit.

Perioada de acordare a zilelor libere platite:

Persoanele anterior mentionate au dreptul la zile libere platite, pe perioada in care activitatea didactica in unitatile de invatamant, inclusiv in cele de educatie anteprescolara si prescolara, se desfasoara in scenariile 2 si 3, respectiv prezenta prin rotatie la scoala sau exclusiv online.

OUG 147/2020 impune obligatia angajatorului de a acorda zile libere in conditiile de mai sus daca sunt solicitate de catre angajat. Pentru aceasta, unul dintre parinti va depune:

 1. cerere la angajatorul de la care doreste sa beneficieze de acordarea zilelor libere platite in vederea supravegherii copilului,
 2. o declaratie pe proprie raspundere a celuilalt parinte, din care sa rezulte ca acesta nu si-a exercitat acelasi drept prevazut de OUG 147/2020, ca nu are contractul de munca suspendat pentru intreruperea temporara a activitatii angajatorului si ca nu se regaseste in situatiile care exclud aplicabilitatea acestei Ordonante,
 3. o copie a certificatului/certificatelor de nastere al/ale copilului/copiilor sau a documentului care atesta calitatea in care solicita zilele libere, precum si, daca este cazul copia certificatului de incadrare in grad de handicap al copilului ori adultului in varsta de pana la 26 ani,
 4. o copie a adeverintei eliberate de medicul de familie si/sau medicul specialist in cazul copiilor cu boli cronice.

Indemnizatia primita in cazul acordarii zilelor libere platite:

Cuantumul indemnizatiei este de 75% din salariul de baza corespunzator unei zile lucratoare, dar nu mai mult de corespondentul pe zi a 75% din castigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat.

Indemnizatia prevazuta este in suma bruta si este supusa impozitarii si platii contributiilor de asigurari sociale, de asigurari sociale de sanatate, precum si platii contributiei asiguratorii pentru munca.

Aceste sume pentru plata indemnizatiei se vor deconta din Fondul de garantare pentru plata creantelor salariale numai pe perioada acordarii zilelor libere.

Decontarea sumelor pentru plata indemnizatiei:

In acest sens, angajatorul va depune o cerere la agentia pentru ocuparea fortei de munca competenta, insotita de:

 1. lista angajatilor care au beneficiat de zilele libere, precum si indemnizatia acordata pe aceasta perioada;
 2. copii de pe statele de plata si pontajele din care reiese acordarea indemnizatiei pentru fiecare zi libera;
 3. declaratia pe propria raspundere a reprezentantului legal al angajatorului prin care se atesta ca lista prevazuta la lit. a) contine persoanele care indeplinesc conditiile reglementate de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 147/2020;
 4. dovada platii impozitului si contributiilor de asigurari sociale, de asigurari sociale de sanatate, precum si a contributiei asiguratorie pentru munca aferente indemnizatiei pentru fiecare zi libera.

Verificarea de catre agentiile pentru ocuparea fortei de munca judetene, respectiv a municipiului Bucuresti a indeplinirii conditiilor prevazute la art. 1 alin. (1), (4) si (5) din OUG 147/2020 se face pe baza listelor nominale cu copiii, respectiv cu persoanele evidentiate pe unitati de educatie timpurie anteprescolara, de invatamant sau servicii de zi, intocmite si transmise de catre institutiile publice in a caror coordonare sau subordine se afla unitatile de invatamant sau serviciile de zi in termenul de maximum 10 zile de la decizia de limitare sau suspendare a cursurilor in unitatea de invatamant sau a activitatilor din serviciile de zi.

Decontarea sumelor platite cu titlu de indemnizatie se va face in 15 zile calendaristice de la inregistrarea documentelor.

Sanctiuni:

Neacordarea de catre angajator a zilelor libere in cazul in care angajatul a solicitat acest lucru constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda cuprinsa intre 1.000 lei si 2.000 lei pentru fiecare persoana pentru care se refuza acordarea zilelor libere, in limita a 20.000 lei.

%d blogeri au apreciat: