News! Codul Muncii s-a modificat. Cresc amenzile. Ce aduce el nou si la ce sa fim atenti de acum incolo

  1. Incepand cu data de 1 ianuarie 2022, salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata, prevazut la art. 164 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, se stabileste in bani, fara a include sporuri si alte adaosuri, la suma de 2.550 lei lunar, pentru un program normal de lucru in medie de 167,333 ore pe luna, reprezentand 15,239 lei/ora.

N.r. Astfel, salariul minim brut creste in anul 2022 cu aproximativ 10,9% fata de 2021, salariul net aferent brutului fiind in suma de 1525 lei, iar taxele aferente (angajat si angajator) de 1083 lei.

2. Primirea la munca a unuia sau a mai multor salariati cu depasirea duratei timpului de munca stabilita in cadrul contractelor individuale de munca cu timp partial, se sanctioneaza cu amenda de la 10.000 lei la 15.000 lei pentru fiecare persoana astfel identificata, fara a depasi valoarea cumulata de 200.000 lei.

N.r. Ce recomand pentru evitarea acestui lucru? Respectarea in mod expres a programului de lucru mentionat in contractul de munca in cazul contractelor de munca cu timp partial. Daca se modifica programului, obligatoriu de intocmit act aditional adus la cunostinta salariatului. Totodata este de precizat faptul ca in cazul contractelor de munca cu timp partial exista interdictia de a efectua ore suplimentare, cu exceptia cazurilor de forta majora sau pentru alte lucrari urgente destinate prevenirii producerii unor accidente ori inlaturarii consecintelor acestora (art. 105 lit. C din Codul Muncii).

3. Acordarea unui salariu net mai mare decat cel evidentiat in statele de plata a salariului si in declaratia lunara privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate, transmisa autoritatilor fiscale, se sanctioneaza cu amenda de la 8.000 lei la 10.000 lei pentru fiecare salariat identificat in aceasta situatie, fara a depasi valoarea cumulata de 100.000 lei.

N.r. Astfel, avand in vedere disimularea unui contract individual de munca cu norma intreaga intr-un contract individual de munca cu timp partial, precum si acordarea in fapt de catre angajator a unui salariu net mai mare decat cel evidentiat in documentele financiar-contabile, prin asa-numitul „salariu in plic”, suma fiscalizata fiind mai mica decat cea efectiv primita de catre salariat, fapt care are ca efect nu doar evaziunea fiscala, ci si afectarea salariatului in ceea ce priveste drepturile aferente contributiilor sociale care sunt platite la o baza de calcul inferioara celei reale, se impune reglementarea sub aspect legislativ a conceptului de „munca la gri” in sensul definirii acesteia ca notiune juridica de „munca subdeclarata” si, totodata, al sanctionarii practicarii acestui fenomen in scopul de a-l descuraja.

4. Munca suplimentara se compenseaza prin ore libere platite in urmatoarele 90 de zile calendaristice dupa efectuarea acesteia.

N.r. De retinut faptul ca, munca suplimentara nu poate fi efectuata fara acordul salariatului, cu exceptia cazului de forta majora sau pentru lucrari urgente destinate prevenirii producerii unor accidente ori inlaturarii consecintelor unui accident. Pentru munca suplimentara, salariatul beneficiaza de salariul corespunzator pentru orele prestate peste programul normal de lucru, iar in cazul in care compensarea prin ore libere platite nu este posibila, in luna urmatoare, munca suplimentara va fi platita salariatului prin adaugarea unui spor (care nu poate fi mai mic de 75%) la salariu corespunzator duratei acesteia. Totodata, in perioadele de reducere a activitatii angajatorul are posibilitatea de a acorda zile libere platite din care pot fi compensate orele suplimentare ce vor fi prestate in urmatoarele 12 luni.

5. Incalcarea de catre angajator a obligatiei cu mai mult de o luna, de la data de plata a salariului, stabilita in contractul individual de munca, in contractul colectiv de munca aplicabil sau in regulamentul intern, dupa caz, se sanctioneaza cu amenda de la 5.000 lei la 10.000 de lei pentru fiecare persoana careia nu i s-a platit salariul, cu exceptia situatiei in care angajatorul se afla sub incidenta Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolventei si de insolventa, cu modificarile si completarile ulterioare.

Reglementari aduse prin H.G. 1071/2021 si O.U.G. 117/2021

Modificari aduse OUG 114 in domeniul constructiilor

In data de 21 iunie 2019 a fost publicata in Monitorul Oficial, OUG 43/2019 ce aduce, printre altele, modificari substantiale domeniul constructiilor.
Astfel:

15. Articolul 71 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

Art. 71. –

(1) Prin derogare de la prevederile art. 164 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, pana la sfarsitul anului 2019, pentru domeniul constructiilor, salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata se stabileste in bani, fara a include indemnizatiile, sporurile si alte adaosuri, la suma de 3.000 lei lunar, pentru un program normal de lucru in medie de 167,333 ore pe luna, reprezentand in medie 17,928 lei/ora.

(2) In perioada 1 ianuarie 2020-31 decembrie 2028, pentru domeniul constructiilor, salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata va fi de minimum 3.000 lei lunar, fara a include indemnizatiile, sporurile si alte adaosuri, pentru un program normal de lucru in medie de 167,333 ore pe luna.

(3) Prevederile alin. (1) si (2) se aplica exclusiv domeniilor de activitate prevazute la art. 60 pct. 5 din Legea nr. 227/2015, cu modificarile si completarile ulterioare.

(4) Nerespectarea prevederilor alin. (1) si (2) de catre societati constituie contraventie si se sanctioneaza potrivit dispozitiilor art. 260 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 53/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare (cu amenda de la 300 lei la 2.000 lei), si atrage anularea acordarii facilitatilor fiscale. Recalcularea contributiilor si a impozitului se efectueaza in conformitate cu prevederile Legii nr. 227/2015, cu modificarile si completarile ulterioare. Pentru diferentele de obligatii fiscale rezultate ca urmare a recalcularii contributiilor sociale si impozitului pe venit se percep dobanzi si penalitati de intarziere potrivit dispozitiilor art. 173 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare.”

16. Articolul 91 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

Art. 91. –

Aplicarea prevederilor cap. I, art. 66 pct. 12 si 20, art. 68, 69 si 81 se realizeaza cu respectarea prevederilor in domeniul ajutorului de stat.”

Art. II. –

La articolul 60 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 688 din 10 septembrie 2015, cu modificarile si completarile ulterioare, punctul 5 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

5. persoanele fizice, pentru veniturile realizate din salarii si asimilate salariilor prevazute la art. 76 alin. (1)-(3), in perioada 1 ianuarie 2019-31 decembrie 2028 inclusiv, pentru care sunt indeplinite cumulativ urmatoarele conditii:

a) angajatorii desfasoara activitati in sectorul constructii care cuprind:

(i) activitatea de constructii definita la codul CAEN 41.42.43 – sectiunea F – Constructii;

(ii) domeniile de producere a materialelor de constructii, definite de urmatoarele coduri CAEN:

2312 – Prelucrarea si fasonarea sticlei plate;

2331 – Fabricarea placilor si dalelor din ceramica;

2332 – Fabricarea caramizilor, tiglelor si altor produse pentru constructii din argila arsa;

2361 – Fabricarea produselor din beton pentru constructii;

2362 – Fabricarea produselor din ipsos pentru constructii;

2363 – Fabricarea betonului;

2364 – Fabricarea mortarului;

2369 – Fabricarea altor articole din beton, ciment si ipsos;

2370 – Taierea, fasonarea si finisarea pietrei;

2223 – Fabricarea articolelor din material plastic pentru constructii;

1623 – Fabricarea altor elemente de dulgherie si tamplarie pentru constructii;

2512 – Fabricarea de usi si ferestre din metal;

2511 – Fabricarea de constructii metalice si parti componente ale structurilor metalice;

0811 – Extractia pietrei ornamentale si a pietrei pentru constructii, extractia pietrei calcaroase, ghipsului, cretei si a ardeziei;

0812 – Extractia pietrisului si nisipului;

2351 – Fabricarea cimentului;

2352 – Fabricarea varului si ipsosului;

2399 – Fabricarea altor produse din minerale nemetalice n.c.a.;

(iii) 711 – Activitati de arhitectura, inginerie si servicii de consultanta tehnica;

b) angajatorii realizeaza cifra de afaceri din activitatile mentionate la lit. a) si alte activitati specifice domeniului constructii in limita a cel putin 80% din cifra de afaceri totala. Pentru societatile comerciale nou-infiintate, respectiv inregistrate la registrul comertului incepand cu luna ianuarie a anului 2019, cifra de afaceri se calculeaza cumulat de la inceputul anului, inclusiv luna in care se aplica scutirea, iar pentru societatile comerciale existente la data de 1 ianuarie a fiecarui an se considera ca baza de calcul cifra de afaceri realizata cumulat pe anul fiscal anterior. Pentru societatile comerciale existente la data de 1 ianuarie al fiecarui an care au avut o cifra de afaceri din activitatile mentionate la lit. a) realizata cumulat pe anul fiscal anterior de peste 80% inclusiv, facilitatile fiscale se vor acorda pe toata durata anului in curs, iar pentru societatile comerciale existente la aceeasi data care nu realizeaza aceasta limita minima a cifrei de afaceri se va aplica principiul societatilor comerciale nou-infiintate. Aceasta cifra de afaceri se realizeaza pe baza de contract sau comanda si acopera manopera, materiale, utilaje, transport, echipamente, dotari, precum si alte activitati auxiliare necesare activitatilor mentionate la lit. a). Cifra de afaceri va cuprinde inclusiv productia realizata si nefacturata;

c) veniturile brute lunare din salarii si asimilate salariilor prevazute la art. 76 alin. (1)-(3), realizate de persoanele fizice pentru care se aplica scutirea sunt calculate la un salariu brut de incadrare pentru 8 ore de munca/zi de minimum 3.000 lei lunar. Scutirea se aplica pentru sumele din venitul brut lunar de pana la 30.000 lei, obtinut din salarii si asimilate salariilor prevazute la art. 76 alin. (1)-(3), realizate de persoanele fizice. Partea din venitul brut lunar ce depaseste 30.000 lei nu va beneficia de facilitati fiscale (N.R.: In aplicarea acestui articol se intelege ca vor beneficia de scutiri inclusiv angajatii care in timpul lunii obtin un venit brut mai mic decat 3000 lei, cauzat de concediu medical, protectie sociala, suspendari – concedii fara plata, absente nemotivate, contracte cu timp partial, angajari in timpul lunii, incetari de activitate in timpul lunii);

d) scutirea se aplica potrivit instructiunilor la ordinul comun al ministrului finantelor publice, al ministrului muncii si justitiei sociale si al ministrului sanatatii, prevazut la art. 147 alin. (17), iar Declaratia privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate reprezinta declaratie pe propria raspundere pentru indeplinirea conditiilor de aplicare a scutirii;

e) mecanismul de calcul al cifrei de afaceri prevazut la lit. b), in vederea aplicarii facilitatii fiscale, se va stabili prin ordin al presedintelui Comisiei Nationale de Strategie si Prognoza, care se va publica pe site-ul institutiei.”

Prevederile pct. 15 si ale art. II intra in vigoare la 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, adica de la data de 21 iulie 2019.

Extras din Ordonanta de urgenta nr. 43/2019 in vigoare de la data de 21 iunie 2019 si publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 507 din 21 iunie 2019

Majorarea salariului minim de la 01.01.2019

In Monitorul Oficial, Partea I nr. 1045 din 10 decembrie 2018, a fost publicata Hotararea nr. 937/2018 pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata.
Astfel:

Art. 1. – (1) Incepand cu data de 1 ianuarie 2019, salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata, prevazut la art. 164 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, se stabileste in bani, fara a include sporuri si alte adaosuri, la suma de 2.080 lei lunar, pentru un program normal de lucru in medie de 167,333 ore pe luna, reprezentand 12,43 lei/ora.
(2) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), incepand cu data de 1 ianuarie 2019, pentru personalul incadrat pe functii pentru care se prevede nivelul de studii superioare, cu vechime in munca de cel putin un an in domeniul studiilor superioare, salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata, fara a include sporuri si alte adaosuri, se majoreaza de la 2.080 lei la 2.350 lei lunar, pentru un program normal de lucru de 167,333 ore in medie pe luna, reprezentand 14,044 lei/ora.
Art. 2. – In aplicarea prevederilor art. 164 alin. (12) din Legea nr. 53/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, incepand cu 1 ianuarie 2019, toate drepturile si obligatiile stabilite potrivit legii se determina prin raportare la nivelul de 2.080 lei al salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata.
Art. 3. – La data prevazuta la art. 1, Hotararea Guvernului nr. 846/2017 pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 950 din 29 noiembrie 2017, se abroga.

Nerespectarea dispozitiilor privind garantarea in plata a salariului minim brut pe tara, constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 300 lei la 2.000 lei!

In practica, pentru majorarea salariului minim se foloseste atat Actul Aditional, cat si Decizia Colectiva. 
Actul Aditional se intocmeste atunci cand intervin modificari ale unor elemente din contractul individual de munca prin ACORDUL PARTILOR. Decizia Colectiva se intocmeste atunci cand intervin modificari prin efectul Legii, in acest caz printr-o Hotarare de Guvern. Tot Act Aditional se intocmeste si atunci cand Societatea are incheiat Contract Colectiv de Munca la Nivelul Unitatii.
Inregistrarea si transmiterea salariului in Registrul General de Evidenta al Salriatilor – REVISAL, se face in termen de 20 de zile lucratoare de la data producerii modificării (art. 4 alin. 3 din H.G. 905/2017). In cazul deciziei, inregistrarea se face in termen de 20 de zile de la data la care angajatorul se prezuma, potrivit legii, ca a luat la cunostinta de continutul Actului Normativ ce produce modificarea.
Constituie contraventie si se sanctionează cu amenda de la 5.000 lei la 8.000 lei, netransmiterea modificarilor aduse datelor prevazute la art. 3 alin. (2) lit. d) -h) „salariul”, in termenele prevazute la art. 4 alin. (2) și (3) din H.G. 905/2017!

Mai jos, redau un model de Decizie pentru majorarea salariului minim:

ANTET

DECIZIA nr. ………………..
din data de 10.12.2018

Art.1. In conformitate cu prevederile H.G. nr. 937 din data de 10.12.2018 privind stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata, incepand cu 01.01.2019, se majoreaza salariile de baza pentru urmatorii salariati, conform tabelului de mai jos:

Nr. crt.
Numele si prenumele
Nr. C.I.M./ Data
Functia/Meseria
Salariu vechi (lei)
Salariu nou
(lei)
Semnatura salariat

Art.2. Prezenta decizie se aplica tuturor salariatilor prevazuti la art.1, restul clauzelor contractului individual de munca sunt conform prevederilor Legii 53/2003 – Codul Muncii cu modificarile ulterioare si raman neschimbate.
Art.3. Prezenta decizie va fi adusa la cunostinta tuturor salariatilor mentionati la art. 1, si va produce efecte incepanad cu data de 01.01.2019.
Art.4. Cu ducerea la indeplinire a prezentei decizii se insarcineaza Departamentul Resurse Umane.

ADMINISTRATOR,
……………………………………….

Si un model de Act Aditional pentru majorarea salariului minim:

SC _________________                                                       
CUI ____________; J______________
SEDIU SOCIAL : __________________________
Tel. _____________________

Act aditional nr. _____________ /_________________,
La contractul individual de munca
înregistrat în registrul general de evidentă  al  salariatilor sub nr. __________/________________
Incheiat astazi , _____________  intre:
Angajatorul  persoana juridica __________________ , cu sediul _____________ , inregistrata la Registrul Comertului ___________sub nr. _____________, avand Cod fiscal ____________, telefon _____________,  prin reprezentat legal ______________, in calitate de Administrator
si
Salariatul _______________ domiciliat  in ________________, avand CNP ________________  , angajat in functia de ____________________,
In temeiul  prevederilor art. 17 alin. (5) din Legea 53/2003 – Codul Muncii cu modificarile si completarile ulterioare, partile convin de comun acord urmatoarele :
Art.1: Cap. J “ Salarizare “ al contractului individual de munca, se completeaza  la punctul (1) “Salariul de bază lunar brut”, dupa cum urmeaza :
Se modifica salariul de baza lunar brut de la ………. lei, la ………… lei.
Art.2: Celelalte elemente ale contractului individual de munca raman neschimbate.
Art.3: Prezentul act aditional a fost incheiat in 2 exemplare, cate un exemplar pentru fiecare parte, urmand sa-si produca efectele incepand cu data de 01.01.2019.

Reprezentant legal angajator ,                                                        Salariat ,
Administrator                                                                                     
Am primit un exemplar, salariat ______

Totodata, pentru stabilirea corecta a salariului minim pentru studii superioare, este bine sa avem la dosarul de personal si declaratia de mai jos:

DECLARATIE PE PROPRIA RASPUNDERE (DOAR PENTRU CEI CE URMEAZA SA FIE INCADRATI PE POSTURI CE NECESITA STUDII SUPERIOARE!!!)

Subsemnatul ………………………….. cetatean ……………………………, nascut la data de ……………………….., in localitatea ……………………………, de sex …………………, casatorit/necasatorit, domiciliat in …………………..,str. ………………………. nr. …….., bloc …….., scara …….., etaj ……, apart. ……., sector/judet …………………., posesor  al  ………………, seria  ………… nr.  ……………….. eliberat de  ………………………..la  data  de ……………….., cod numeric personal ……………………………………………….,
Cunoscand dispozitiile articolului 292 Cod penal cu privire la falsul in declaratii, declar pe proprie raspundere urmatoarele:
Am mai avut raporturi de munca timp de cel putin 1 an, in meseria/functia pe care urmeaza sa fiu angajat la aceasta societate, urmand sa aduc documente justificative in acest sens (copie dupa adeverinta de vechime de la fostul angajator),
Nu am mai avut raporturi de munca pana in prezent.
Dau prezenta declaratie fiindu-mi necesara la angajare pentru calcularea vechimii in specialitatea studiilor superioare in vederea stabilirii salariului de baza conform legislatiei in vigoare.
Data, ……………………….

                                                DECLARANT,
…………………………………………
                                   (nume, prenume si semnatura)

%d blogeri au apreciat: